vrijdag 21 augustus 2009

Stemmen op PvdA (de hoofdschuldige) en medeschuldigen

--Daarom zwijgen zij over de door hen geweensteuitbreiding van de Europese Unie met Roemenië,Bulgarije, Turkije en meer Oost Europese ofAziatisch/islamitische landen zoals een vijftalAziatische Turkse republieken ofwel Noord-Afrikaanseislamitische landen zoals Marokko..--Daarom zwijgen zij over verdere openstellling van deEuropese grenzen voor tientallen miljoenenOost-Europeanen Aziaten en Afrikanen. Dat moetontwikkelingshulp heten zoals Minister van Ardenne zograag wil. Het resultaat is dan dat het hele socialeverzekeringsstelsel, nu al het duurste in de helewereld nog veel duurder wordt voor een steeds kleineregroep nog werkende Nederlanders en productievebedrijven. Die bedrijven verhuizen dan ook in hoogtempo al hun arbeidsintensieve activiteiten naarlanden met lage lonen en personeelskosten. --Daarom verzwijgt men dat de islam op groond van de“heilige”koran en de overleveringen over de doorMohammed uitgevaardigde geboden streeft naarwereldoverheersing en onderwerping van “ongelovigen”en vrouwen en de heilige oorlog tegen de Westerselanden verplicht stelt. --Daarom verzwijgt men dat de islam van allleongelovigen een zware belasting eist waarvan moslimszullen worden vrijgesteld. Onze regering heft dezeislambelasting door de verstrekking van uitkeringen,huisvesting, scholing, gezondheidszorg, pensioenen ensubsidies.--Daarom mogen genaturaliseerde buitenlandders hunoorspronkelijke nationaliteit behouden zodat zij onderhet gezag van ons vijandige islamitische landenblijven.-- Daarom worden werkloosheidscijfers vervvalst doorgrote groepen werklozen gewoon niet mee te tellenomdat zij niet naar werk zoeken of ze wordenondergebracht in de cijfers van WAO of Bijstand ofnutteloze ZBO’s.-- Daarom worden in meerdere Europese landden illegalengedoogd of steeds weer opnieuw gelegaliseerd met eengeneraal pardon om nog meer analfabeten aan te trekkennaar ons luilekkerland.--Daarom zwijgt men ook over het voornemenn om de doorhet volk verworpen Europese Grondwet alsnog, misschienin iets gewijzigde vorm in te voeren. Natuurlijkblijven daarbij de meest gevaarlijke en ongewensteartikelen ongewijzigd omdat die de ongeremdeislamisering van Europa mogelijk moeten maken.. Daarommoeten anti discriminatie artikelen en artikelen overongeclausuleerde vrijheid van godsdienst, onderwijs envereniging kost wat kost behouden blijven.--Daarom wil men ook de staatsschuld niet aflossen,want die bestaat uit een schuld aan depensioenfondsen. Die kan men niet aflossen want datgeld is allang opgebruikt voor het bekostigen van hetdesastreuze migratiebeleid.---Daarom blijft men roepen dat de vergrijjzingonbetaalbaar wordt en de jongeren de pensioenen moetengaan betalen omdat die grote massa’s geld door allevoorgaande kabinetten zijn opgemaakt voor definanciering van immigratie van ongeschoolde niet voorarbeid inzetbare analfabeten die zelfs onze taal nietwensen te leren en zich uiterst vijandig opstellentegen onze Westerse samenleving.Men wil gewoon de grote problemen waar Nederland meewordt geconfronteerd helemaal niet aanpakken! Dieproblemen hebben zij zelf gecreëerd in hun onnozelestreven naar de (on)maakbare ideale multiculturelesamenleving.In plaats daarvan bakkeleit men over kleinigheden vaneen procentje meer of minder voor onderwijs,misdaadbestrijding, asielzoekers, zorg. Beloofdelastenverlichting kan men niet waar kan maken, wantlasten zullen alleen maar stijgen door de toevloed vanongeschoolde migranten..

1 opmerking:

  1. Dat wil trouwens ook niet zeggen dat het Nederlandse volk - en de andere Europese volkeren - de islamisering maar moet(en) toestaan.
    Nu wil het toeval dat we in Europa al eeuwenlang met het christendom te maken hebben, wat ertoe geleid heeft dat iedereen in meer of mindere mate christelijk is opgevoed. En dan wil het jodendom en de islam het hier nog eens dunnetjes overdoen?! Eén keer religieus veroverd zijn - of onderworpen, het is maar hoe je het bekijkt - lijkt me wel genoeg. We mogen blij zijn dat de christelijke ontkerkelijking aan de gang is. Laten we dat alsjeblieft niet laten vervangen door andere godsdiensten danwel politieke doctrines.

    Nu voer ik mijn strijd tegen de islam omdat ik vind dat voorkomen moet worden dat de islam hier verder wortel schiet. Welgeteld 1/16 deel van de Nederlandse bevolking is moslim, maar als je om je heen kijkt en de media volgt is het islam dit, islam dat. Dat kan echter net zo goed een andere religie zijn. Ik vind namelijk dat religie niet in de politiek thuishoort.

    BeantwoordenVerwijderen