vrijdag 21 augustus 2009

Moslima’s IN ACTIE...

Wist u dat jonge moslima’s eisen om niet te moeten deelnemen aan de lessen sport en biologie, zonder dat dit enige weerslag heeft op hun examenresultaten ? (Bron: Nouvel Observateur) - Wist u dat moslima’s afzonderlijke, exclusief aan hen toegewezen, toegangsuren eisen en bekomen in gemeentelijke zwembaden ? (Bron: Revue politique) - Wist u dat moslima-studenten eisen dat ze tijdens hun examen mogen worden begeleid door hun echtgenoot en dat hun examen uitsluitend door een vrouw mag worden afgenomen ? (Bron: Nouvel Observateur) - Wist u dat een moslimorganisatie (”Unir” aan de Universite Paris” XIII) het recht van een professor “behorende tot de westerse cultuur” betwist om het werk van een moslimstudent te beoordelen ? (Bron: l’Express) - Wist u dat moslims de afschaffing van het kerstfeest in sommige lagere scholen eisen - en bekomen ? - Wist u dat moslimstudenten, onder het mom van de wet op de scheiding van kerk en staat, een verbod eisen op het plaatsen van kerstbomen in scholen, zelfs kleuterscholen ? (Bron: Le Parisien) - Wist u dat moslims een verbod eisen - en bekomen - op het serveren van vlees dat niet hallal is op scholen waar zij in de meerderheid zijn ? - Wist u dat moslims die voor de overheid werken er bijkomende feestdagen eisen voor hun religieuze feesten ? - Wist u dat moslims ruimtes eisen om te bidden in onze colleges, onze lycea en universiteiten ? - Wist u dat moslims in onze scholen, universiteiten en werkplaatsen aan hun vijf dagelijkse gebeden aangepaste uurroosters eisen ? - Wist u dat moslims een aanpassing van onze geschiedenisboeken eisen teneinde er de geschiedenis van hun land en hun godsdienst in op te nemen ? (Bron: Nouvel Observateur) - Wist u dat uit onze schoolboeken alle verwijzingen naar Karel Martel en andere Jeanne d’Arcs zullen worden geschrapt om de Franse moslims niet op de tenen te trappen ? - Wist u dat moslima’s eisen om openbare functies (in de administratie, ziekenhuizen, scholen, rechtbanken) te mogen uitoefenen met een hoofddoek op ? - Wist u dat gesluierde moslima’s/geneeskundestudentes eisen dat ze enkel vrouwen moeten verzorgen ? (Bron: Le Monde, Le Figaro) - Wist u dat reeds mannelijke artsen in elkaar werden geslagen omdat ze moslima’s hadden verzorgd zonder toelating van diens echtgenoten ? (Bron: Le Monde, Le Figaro) - Wist u dat in heel wat Franse scholen waarin vooral leerlingen van NoordAfrikaanse afkomst zitten, opschriften worden aangetroffen als “Mort aux Juifs” (Dood aan de Joden), “Mort aux chretiens” (Dood aan de Christenen) of ” Vive Bin Laden” (Leve Bin Laden) ? - Wist u dat bij manifestaties tegen de oorlog in Irak, bepaalde «pacifistische» moslims portretten meedragen van Bin Laden of Saddam? (Bron: Les 4 verites) - Wist u dat een woesteling, genaamd Djamel, die een jong meisje, Sohane, levend had verbrand, tijdens de wedersamenstelling van zijn misdaad in Val de Marne luidkeels werd toegejuicht ? (Bron: televisiejournaal op France 2) - Wist u dat jonge zwarten en NoordAfrikanen die een blanke jongeman levend hebben verbrand in een supermarkt in Nantes (in 2002) totaal geen berouw tonen maar integendeel trots zijn op hun daad ? (Bron: Temoignage de l’avocat) - Wist u dat een handboek voor goed gedrag “Wat toegelaten en verboden is in de Islam”, een boek dat al 10 jaar in Frankrijk wordt verdeeld, uitlegt hoe een goede moslim zijn vrouw moet slaan : “met de hand”, “zonder zweep” of “houten stok”, en “terwijl hij het gelaat spaart” ? (Bron: l’Express) - Wist u dat islamitische patrouilles door de straten van Antwerpen en andere steden trekken teneinde “de slechte, racistische blanke agenten in het oog te houden” en hun eigen wetten toe te laten passen ? (Bron: Liberation) - Wist u dat nieuwe wetten aan de politie, het leger en de openbare dienst in het algemeen de verplichting opleggen om bij voorrang “jongeren” uit de migrantenpopulatie aan te werven en dat 35 ondernemingen, waaronder France Television, Peugeot en de voedingsketen Casino een contract hebben getekend dat hen ertoe verplicht de voorkeur te geven aan migranten bij de aanwerving van personeel ? (regerings- en vakbondsbronnen) - Wist u dat in scholen, moslima’s hun jas aandoen vooraleer ze aan het bord willen komen teneinde niemand in de verleiding te brengen, dat in basisscholen moslimvaders weigeren om hun dochters les te laten volgen in een klas waarin een onderwijzer de gebruikelijke onderwijzeres vervangt en dat een school zelfs een sluis zonder ramen heeft moeten installeren waarin de leerlingen hun eigen moeder, die van kop tot teen gesluierd is, kunnen herkennen tussen de andere gesluierde vrouwen ? (Bron: Le Monde 09/07/04) - Wist u dat in lagere scholen de leerlingen het gebruik van afzonderlijke kraantjes hebben ingevoerd, het ene gereserveerd voor moslims, het andere voor Fransen, of dat een plaatselijke afgevaardigde van de moslims heeft gevraagd om afzonderlijke kleedkamers te voorzien aan de sportzalen omdat volgens hem “een besnedene zich niet mag ontkleden aan de zijde van een onreine” ? (Bron: Le Monde 09/07/04) - Beseft u wel dat andere religieuze gemeenschappen (zoals ….) nooit soortgelijke eisen stellen ?

“Als we niet oppassen verliezen we alleen al dankzij ons geboortecijfer op den duur heel onze cultuur.” Nederlanders hebben dit vroeger zelf gewild”. Onze ouders riepen: ‘Laat de Turken maar komen’. Ze kwamen en ze namen de Koran met zich mee.” Dat moet volgens de predikant een halt worden toegeroepen. ,,Wij willen dat we niet totaal worden overspoeld door een cultuur die de onze niet is”, aldus Protestants predikant dr. André Troost. Dr. André Troost is een verstandig en moedig man. Nee, dan Job Cohen, de burgemeester van Amsterdam: Cohen vindt het geen enkel probleem om een vorm van apartheid te introduceren in Amsterdam. Amsterdam met haar geschiedenis van vrije stad. Overigens, met nadruk op geschiedenis, want Cohen heeft gedurende de periode dat hij daar burgermeester is, de ziel van Amsterdam zonder blikken of blozen de nek omgedraaid. Cohen, die zelf alle fatsoensnormen en -waarden tart met het beschermen van de “kwetsbare moslims”. Radicale moskeeën worden niet gesloten, auto’s mogen in brand worden gestoken en vrouwen mogen van hem worden gediscrimineerd. Homoseksuelen zijn vogelvrij in de ogen van moslims en zijn eigen bevolkingsgroep ontvlucht nota-bene de stad. Dit laatste toont aan welk een verraad Cohen pleegt, niet alleen tegenover de Nederlander maar vooral tegenover de Joodse Nederlanders. Is dit wat Cohen wil? De werkwijze van Cohen vertoont verdacht veel overeenkomsten met de werkwijze van de Joodse Raad, die door de Duitse bezetters werd ingesteld om de eigen bevolkingsgroep te verraden. Hier is duidelijk sprake van een herhaling van zetten. “History all over again”. Cohen helpt zijn antisemitische vrienden, onze vijanden, waar- en wanneer hij maar kan. Is er een erger verraad dan dit mogelijk? Pikken we het verraad nog langer in Nederland? Kan Cohen niet naar Saoedi-Arabie vertrekken. Dan kan hij daar een publieke functie gaan verrichten. Kan hij gelijk kennis maken met het antisemitisch karakter van de islam. Wij pikken het niet langer en gaan daarom op 4 april a.s. naar Den Haag. 4 april is op een vrijdag en u heeft nu nog genoeg tijd om een dag vrij te nemen om samen met ons te laten weten dat het genoeg is. Het is meer dan genoeg! De stem van het volk telt! Laat ook uw stem horen! Kom allen naar Den Haag!
Cohen: vrouw hand weigeren is geen probleem -
Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Wonen Wijken en Integratie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de stelling van de burgemeester van Amsterdam dat het geen probleem is als moslims weigeren een hand te geven. 1.) Bent u bekend met het bericht: “Cohen: vrouw hand weigeren is geen probleem”? * 2.) Bent u het eens met de burgemeester van Amsterdam, die de islamitische normen kennelijk hoger aanslaat dan de gebruikelijke Nederlandse omgangsvormen? 3. Deelt u de mening dat genoemde burgemeester een zeer kwalijk signaal afgeeft door te stellen dat allochtonen zich niet aan hoeven te passen aan de Nederlandse omgangsvormen? 4.) Deelt u voorts de mening dat het een schande is dat de burgemeester van Amsterdam mee gaat in het achterlijke islamitische idee dat vrouwen en mannen niet gelijk zijn? 5.) Realiseert u zich dat veel Nederlanders doodmoe worden van de islamisering van de maatschappij en het voortdurende verraad van de Nederlandse cultuur door slechte bestuurders als Cohen? 6.) Kunt u er zorg voor dragen dat de burgemeester van Amsterdam niet nog meer schade aan kan richten en zo snel mogelijk uit zijn ambt ontheven wordt?
Kort samengevat wordt in de koran het volgende gesteld: ‘Niet-moslims zijn huichelaars, leugenaars, gierig, doof, stom en blind en gaan naar de hel’. Bovenstaande dringt blijkbaar niet door tot het brein van Aartsbisschop Rowan Williams. De Britten moeten volgens de anglicaanse leider leren inzien dat sommigen van hun landgenoten geen band met het Britse rechtssysteem hebben. Aanvaarding van delen van de islamitische wetgeving over het huwelijk en financiële kwesties kan de maatschappelijke samenhang bevorderen, meent Williams. Sommigen hebben geen band met het rechtssysteem, dus ook geen band met de democratie. Zowel in Groot-Brittannië als in de rest van Europa moeten we dat inderdaad inzien, maar niet zoals deze dhimmi het bedoeld. We moeten het zien als een waarschuwing. De waarschuwing dat het niet respecteren van onze rechtstaten in Europa hiermee bevorderd wordt. Onze democratie is immers minderwaardig voor moslims, zij willen onze democratieën omver werpen. Dit wordt zoveel malen duidelijk gemaakt door ongelovigen, andersdenkenden etc. te discrimineren en moslims creeëren hun maatschappij binnen de onze. Hierdoor ontstaat een parallelle samenleving en het kalifaat is een feit. Een aartsbisschop die deze uitspraak doet, dhimmitude uitspraken, puur uit angst en het gebrek aan eigenwaarde, zegt hetzelfde als dat wat moslims lezen in de koran, wat gepredikt wordt in de moskeeën. Hieronder enkele voorbeelden wat de koran zegt over ongelovigen: 2:6. Het heeft geen zin om ongelovigen te laten geloven. Doen ze toch niet. 2:7. God straft de ongelovigen. 2:8. Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf. 2:10. Niet-moslims hebben een ziekte in hun hart. God zal hun straffen! 2:17. Een ongelovige gelooft niet omdat God hem verblind. 2:39. Wie niet gelooft zal branden! 2:90. Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd. 2:61. Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde. 2:65. God noemt joden apen. Dus de evolutietheorie klopt toch wel een beetje. Maar alleen voor joden. 2:85. Wie de koran maar gedeeltelijk gelooft zal naar de hel gaan. 2:88. Ongelovigen zijn vervloekt. 2:89. Wie zijn geloof verliest vanwege niet vervulde gebeden wordt vervloekt 2:96. Joden hebben te veel begeertes en daarom gaan ze naar de hel. 2:98. God is de vijand van iedereen die niet moslim is. 2:99. Ongelovigen zien geen tekenen van God omdat ze zijn wetten overtreden. 2:104. Ongelovigen worden gestraft. 2:114. Wie het verheerlijken van God tegenwerkt gaat naar de hel. 2:120. Joden en Christenen zijn niet te vertrouwen. 2:121. Niet-moslims zijn verliezers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten