donderdag 20 augustus 2009

Het kunstmatig vergroten van de islamitische bevolking

Het gaat om het kunstmatig vergroten van de islamitische bevolking, voornamelijk Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken gaan vormen die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen en daarna uit moet groeien tot een meerderheid, die met geweld of zogenaamd democratische middelen ons land moet onderwerpen aan de islamitische landen. Helaas is het juist de Nederlandse overheid die de islam daarbij steunt en financiert. Daarnaast is de financiële steun uit het Midden Oosten voor de bouw van sommige moskeeën te verwaarlozen. De overheid misbruikt daarvoor het hele sociale verzekeringsstelsel en alle voorzieningen die door Nederlanders worden betaald met hoge verzekeringspremies en belastingen. Islamitische leiders begrepen al gauw dat hen zo op een presenteerblaadje werd aangeboden wat zij in 14 eeuwen durende aanvalsoorlogen tegen het ongelovige Westen niet konden bereiken. Namelijk de verovering en onderwerping van ons land (en heel Europa) aan de islam. Moslims hebben geen enkele binding met de westerse cultuur en rechtsorde, die voor hen gewoon niet bestaan. Dat zijn hoogstens tijdelijke zaken, die zij moeten ondergaan in afwachting van de oorlog en uiteindelijke heerschappij van de islam. Tot dat moment proberen zij een gematigd en vredelievend imago te presenteren. Intussen misbruiken zij ieder middel om hier een islamitische meerderheid te vormen door middel van : --Beroep op de (verouderde) grondwet m.b.t vrijheid van discriminatie, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, vrijheid van vereniging. Deze principes en rechten erkennen zij niet voor anderen, maar worden voor henzelf met veel kabaal opgeëist. In een overbevolkt land zouden groepen van immigranten slechts moeten worden toegelaten wanneer een ruime meerderheid van de bevolking hiermee instemt. Daarbij moet de overheid er heel open in zijn, dat de komst van nieuwe Nederlanders een offer betekent voor alle reeds aanwezige bewoners van ons land (financieel en qua bevolkingsdruk). De beslissing over de toelating van buitenlanders, die tot nu toe steeds een elitezaak van ambtenaren en pressiegroepen is, wordt consequent buiten het publieke debat gehouden. De inwoners van ons land voelen dat hun mening niet gevraagd wordt. Ze vragen zich af wat dit voor zin heeft en waar het einde is. --Lidmaatschap van de Europese Unie voor islamitische staten. Als lid van de EU kunnen zij hun overbevolking van ongeschoolde analfabeten naar Europa verplaatsen en hier een islamitische bevolkingsexplosie bewerkstelligen waardoor uiteindelijk Europa moet worden overheerst. --Dubbele nationaliteit. Door de oorspronkelijke nationaliteit blijven moslims in ons land onderworpen aan buitenlands islamitisch gezag en toezicht van hun ambassades en andere staatsambtenaren, de imams. Zij moeten daar zelfs hun militaire dienstplicht vervullen. Door de Nederlandse nationaliteit mogen zij niet worden uitgewezen wegens antiwesterse of zelfs criminele of terroristische activiteiten.. --Uitkeringen: Door gebrekkige scholing, taalvaardigheid en de onwil om het gezag van een ongelovige werkgever te erkennen zijn moslims veelal niet inzetbaar voor arbeid, maar eisen zij massaal uitkeringen wegens werkloosheid (WW en Bijstand) al dan niet gefingeerde arbeidsongeschiktheid (WAO) en leeftijd (AOW). De nieuwe immigranten, die vaak uitkeringsgerechtigd zijn, doen een meer dan gemiddeld beroep op een groot aantal collectieve voorzieningen. Tegelijk is sterk bezuinigd op de voorzieningen voor de kansarme Nederlanders. Op de overheid hebben immigranten vaak een claimgedrag, terwijl zij in het land van hun herkomst geen verzorgingsstaat kenden. --Subsidies: Islamitische organisaties worden zonder uitzondering gesubsidieerd zodat de Nederlandse overheid de islamitische aanval op de Nederlandse cultuur en rechtsorde financiert. --Infiltratie in alle politieke partijen, politie, justitie, rechtspraak, onderwijs, uitkerende en subsidiërende instanties. Dit is het belangrijkste doel van geschoolde islamieten. Dat is een effectief (en voor hen zelf heel lucratief) wapen om de Nederlandse democratische rechtsorde van binnenuit te vernietigen. Nederlandse politieke partijen en overheden werken daar enthousiast aan mee. --Huwelijksmigratie. Zeventig tot tachtig procent van de tweede en derde generatie islamitische allochtonen haalt een en niet zelden, na scheidingen meerdere huwelijkspartners uit het land van herkomst. Daarmee vermenigvuldig je het aantal gezinnen en de toch al zeer hoge geboortecijfers. Turkse- Arabische moslims: vorrnamelijk geproduceerd door huwelijkmigratie van honderdduizenden zijn nu met eigen winkels, moskeen, scholen, moordenaars en allerlei andere vormen van bedrijvigheid. Men ontvangt alleen de Turkstalige of Arabische radio en televisie. Door hun gerichtheid op de eigen groep spreekt de derde generatie Turken slechter Nederlands dan de tweede generatie. Alleen op school is Turks te horen van een docent, want nu onderling op scholen praten ze ook turks of arabisch. Dergelijke ongewenste ontwikkelingen dreigen Nederland met een naderende ondergang. De oorspronkelijke inwoners trekken vervolgens weg en er ontstaat een wijk van vreemdelingen die zich werkelijk tegen dit land keren.. Bestaande concentraties hiervan oefenen op hun beurt weer een enorme aantrekkingskracht uit op de volgende generatie-divisies moslims, zodat nog meer wegtrekken. En deze proces is volgens de bestuurders van dit land "niet te stoppen"!!! --Kinderbijslag. De hele islamitische bevolkingsexplosie wordt verder gefinancierd en versterkt door de genereuze kinderbijslag. De immigranten komen binnen in een land, waarvan de overbevolking al tientallen jaren een erkend probleem is, maar officieel ontkend wordt; hun komst zet het einde van de bevolkingsgroei steeds verder weg in de toekomst en demotiveert de Nederlanders die aan geboorten beperking doen. Daarbij vertoonde met name de eerste generatie immigranten bepaalde vormen van afwijkend en ongewenst gedrag, zoals een extreem groot aantal kinderen. Bij de tweede en derde generatie daalt het aantal kinderen gelukkig naar een voor Nederland gebruikelijk niveau. Maar wat heb je eraan als er steeds weer een nieuwe ‘eerste’ generatie binnenkomt? Zodra het aantal allochtone leerlingen en leraren op een school een belangrijk percentage gaat vormen, gaan autochtone leerlingen de school mijden en wordt in snel tempo vrijwel het hele leerlingenbestand van een school allochtoon. Op 28% van de Nederlandse basisscholen is circa 50% allochtoon. In de grote steden is op 61% van de Nederlandse basisscholen zelfs tenminste 60% allochtoon (Rapport CBS). Kijk eens naar de Turken en Marokkanen. Zij trouwen en scheiden 3-4 keer in Marokko en Turkije. De gescheiden vrouwen belanden in de bijstand en halen weer nieuwe huwelijkspartners, vaak verwanten, uit het buitenland. Al die kunstmatig gecreëerde gezinnen en de vele kinderen worden onderhouden door bijstandsuitkeringen, kinderbijslag, huursubsidies en vrijstelling van lokale belastingen. Scholing, gezondheidszorg en huisvesting worden (met voorrang) verzorgd door de overheid en betaald door machteloze belastingbetalers.. Omdat autochtonen, die voor zich zelf zorgen, soms ook met partners uit een, meestal westers buitenland, trouwen mogen zij immers niet gediscrimineerd worden en dit kunstje steeds blijven herhalen. Ambtenaren moeten al de benodigde papieren, uitkeringen en voorzieningen steeds weer opnieuw blijven regelen. Het is ongelooflijk dat een groot deel van onze overheid zich bezig houdt met deze vijandige bevolkingspolitiek en deze steunt. Een aantal Turken en Marokkanen is wel getrouwd met Nederlandse vrouwen. Die huwelijken eindigen door culturele en religieuze tegenstellingen meestal in een scheiding, waarbij de kinderen worden opgeëist door de man of ontvoerd, omdat zij niet mogen worden onttrokken aan de islam Die kinderen moeten beslist als islamiet worden opgevoed en door hun islamitische namen levenslang herkenbaar blijven. Worden al die vrouwen niet misbruikt voor de demografische oorlog van de islam? Jawel, maar in de islam gelden nu eenmaal andere wetten. Vrouwen hebben geen rechten, zijn slechts een akker voor de man en hebben de plicht veel kinderen te baren, want daardoor zal de profeet alle volkeren der aarde in aantal overtreffen en onderwerpen. Deze ongewapende demografische oorlog is oneindig veel gevaarlijker dan haat zaaiende imams en gewelddadige moslim fundamentalisten die oproepen tot de gewapende jihad. Men heeft de bevolking echter wijs gemaakt dat jihad iets heel anders betekent. Het zou zogenaamd de innerlijke strijd zijn tegen de eigen kwade neigingen (de grote jihad) wat de hoeksteen en het hart of de heilige zuil van de islam wordt genoemd. Niettemin wordt in koran en overleveringen wel degelijk de gewapende strijd tot verbreiding van de islam verplicht gesteld voor iedere moslim. De huidige islam voldoet volledig aan de opdracht van haar stichter.Wereldwijd worden (burger) oorlogen gevoerd tegen heidenen Joden en Christenen, worden zij uitgemoord of verdreven en worden tempels, synagogen en kerken verbrand. Met gruwelijk laffe terroristische aanslagen worden bevolking en politici angst aangejaagd en beginnen politici de bevolking op te roepen om de moslims meer respect te tonen want anders zal het fundamentalisme en het geweld blijven toenemen. Zelfs de Turkse ambassadeur chanteert onze overheid om met dit dreigement Turkse toetreding tot de Europese Unie af te dwingen Dit alles geheel naar het voorbeeld en de geboden van de profeet zoals in de koran en hadith in gruwelijk detail wordt beschreven. Hetzelfde staat ons ook hier in West Europa te wachten. Inmiddels heeft de islam tientallen miljoenen volgelingen naar West Europa overgebracht en zijn er duizenden moskeeën gebouwd. Daarin worden steeds meer jongeren opgeroepen tot de gewapende Jihad of door teksten uit de koran en hadith aangezet tot criminaliteit. Onafgebroken roept men dat de fundamentalistische extremisten slechts een verwaarloosbare minderheid vormen. Men ontkent dat die fanatieke en gevaarlijke minderheid steunt op een vele malen grotere groep moslims die zichzelf gematigd noemt maar desondanks streeft naar de islamisering van Europa. Maar, ook die gematigde moslims voeren een heilige oorlog zoals bevolen door de profeet. Men voldot ook aan zijn oorlogsplicht door zijn huis en land te verlaten om elders de islam te verspreiden en te zorgen voor een groot nageslacht om andere volken in aantal te overtreffen en te overheersen. Ook kan men deelnemen door te zorgen voor de familie van de gewapende strijders, hen te huisvesten en te financieren. Dit is de gevaarlijkste ontwikkeling in de Europese geschiedenis. Want hoe moet de moslim zich volgens de koran en hadith werkelijk gedragen tegenover de “inboorling” , de inwoner van de dar al-harb, (het huis van de oorlog), die de harbi wordt genoemd. Let op beste lezers, het gaat hier over u. U heeft als harbi volgens de Sharia absoluut geen rechten. Uw leven en uw bezittingen behoren aan de moslims. Ook Nederlandse vrouwen beschouwen zij als hun eigendom. Die vrouwen hebben juridisch de status van oorlogsbuit en worden als zodanig behandeld. De hele wereld en alles dat zich daarop bevindt is immers door Allah alleen gecreëerd voor zijn gehoorzame volgelingen, de moslims. Het bestelen van een harbi is dus een daad van restitutie. Veel mensen vragen zich af waarom jonge moslims zich misdragen jegens inboorlingen terwijl bij hen in Marokko of Turkije de wet zo streng is. Inderdaad, de islamitische wet bestraft stelen met de amputatie van ledematen en bij herhaling zelfs met de dood. Dat is afhankelijk van slachtoffer.. De verboden van doden of stelen zijn namelijk niet algemeen geldig. Harbis mogen straffeloos worden bestolen of gedood en hun vrouwen verkracht!!! Wie de profeet niet gehoorzaamt is in oorlog met Allah en moet worden gedood of verdreven tenzij hij zich onderwerpt en belasting betaalt aan de islam. Moslims zijn het beste volk ter wereld ooit geschapen; Zij gebieden wat goed is en verbieden wat zij volgens de koran slecht achten. Vandaar hun eeuwig herhaalde eisen om meer respect. -- Het is zo oneerlijk jegens de Nederlandse bevolking dat door alle hierboven genoemde middelen het aantal islamieten in Nederland vier maal zo snel groeit als de oorspronkelijke bevolking om de ondergang van Nederland te versnellen, nota bene met de hulp van de eigen collaborerende Nederlandse overheid. Burgemeesters en wethouders openen trots de met hun hulp gebouwde moskeeën, de centra van waaruit de ondergang van Nederland wordt geregisseerd. -- Het is zo oneerlijk! Dat imams, door buitenlandse overheden betaalde staatsambtenaren hier een tweede uitkering krijgen om hun ontoelaatbare godsdienst te verkondigen. -- Het is zo oneerlijk! Turken en Marokkanen krijgen hier zonder enige verplichting een Nederlands paspoort als middel voor de Islamisering en hun strijd tegen de “ongelovigen”in feite.. -- Het is zo oneerlijk! Dat misdadigers door dat paspoort (ondanks hun buitenlandse nationaliteit) niet teruggestuurd mogen worden, hoewel ze geen Nederlanders willen worden. -- Het is zo oneerlijk dat de bevolking door de overheid wordt gedwongen om hun eigen ondergang te financieren met tientallen miljarden Euros per jaar voor uitkeringen, sociale verzekeringen, scholing, gezondheidszorg voor een vijandelijke vijfde colonne. Hoe lang nog zullen politieke en kerkelijke organisaties blijven negeren dat de islam met een beroep op de grondwet onverdraagzaamheid, geweld en criminaliteit propageert. Je kunt een kwaadaardige tumor niet genezen zonder duidelijke diagnose en bestrijding. Niemand is ooit beter geworden door zijn ziektebeeld te ontkennen. Alles wordt ontkend en nieuwe generaties worden stelselmatig geïndoctrineerd.. Het gevaar is dan reëel dat je door gebrek aan daadkracht toestaat dat de islam met zijn extreme elementen de Nederlanders in gijzeling neemt. Er moet nu definitief een einde gemaakt worden aan deze islamitische stormvloed vanuit Turkije en Marokko. De tijd dringt!: Uitstel leidt alleen tot massale etnisch-religieuze gewelddadige conflicten op een later tijdstip. De huidige politiek doet daar hard aan mee met zijn schijnmaatregelen, nep maatregelen hebben de instroom van kwaadaardige profiteurs nog niet verhindert, terwijl instroom op nul lijn is nu absoluut noodzakelijk... Want niemand wil de boodschapper zijn van slecht nieuws. Zij die het wel doen worden systematisch koelbloedig vermoord. U staat dit toe dat dit in UW land gebeurd. Wanneer wordt u wakker?. De aanwezigheid van zoveel aanhangers of gerelateerd (westers genoemde potentiële moslims: antilliers en surinamers etc..) aan de Islam in Nederland vindt zijn oorzaak in een mix van grote blindheid, daar zullen de volgende generaties spijt van te hebben. De instroom van moslims heeft ons land gewoon niets goeds gebracht en is een van de grootste bestuurlijke blunders van de vorige eeuw. De wijze waarop van Kooten en de Biel proberen iedereen belachelijk te maken die de verantwoording bij de armelanden zelf legt is niet gebaseerd op feiten en door de tijd inmiddels achterhaald. Verschillende landen zijn namelijk bezig met een grote opmars. Gezinsvormers en gezinsherenigers; moeten in het land van herkomst verblijven: ze moeten liever zich herenigen in Marokko of Turkije. Personen die toch naar Nederland willen, moeten de kosten werkelijk gaan betalen: dit kost Nederland een kapitaal, omdat er huidige bijdrage 3000,- Euro heel weinig is. Dit moet voor de gezinshereniger of vormer minimaal 25. 000 EURO per persoon zijn. Als Nederlandse bestuurders - beleidmakers hun enige plicht nu uiteindelijk serieus gaan realiseren, dan pas komt er wel een definitieve einde aan moslims invasie, ze gaan nooit 25 000 Euro betalen om een land binnen te komen die ze "kafir's land" [volgens koran, land van ongelovigen, vijanden...] noemen! Stel juist nu deze minimale grens om de toekomst van Nederland te redden... Kinderbijslag mag alleen nadat ze echt geïntegreerd worden en werkelijk NL nationaliteit hebben. Deze bijslag heeft tot nu alleen een enorme Moslims bevolking veroorzaakt, heeft geen positieve effect gehad op de Nederlandse bevolking.: veel genoemde factor die belemmerend werkt bij de toename van Nederlanders: Overduidelijk: elke toename van de Moslims is per definitie een afname van de Nederlanders!. Er is behoefte aan consensus over het Nederlands burgerschap: een algemeen-Nederlandse Europese identiteit: Dat betekent dat men tegelijk met een gedeelde identiteit als burger ook de algemeen-Europese - Nederlandse cultuur te verkennen en te verinnerlijken. Daarnaast mag van die persoon verwacht worden dat hij of zij integreert in de netwerken en infrastructuren van Nederland, niet meer met de netwerken van vijandige herkomstlanden-machten... Als dat lukt, zijn burgers niet alleen geïntegreerd, maar kan men er ook aan bijdragen dat de samenleving als geheel zich vérder kan ontwikkelen.

1 opmerking:

 1. ‘I have a dream’

  We willen vertellen over een droom, niet van wijlen Maarten Luther King, maar van koning Nebukadnezar van Babylonië, 2.575 jaar geleden (zie Bijbel, Daniël 2:31-45).

  De koning zag een angstjagend groot beeld, bestaande uit 4 delen: a. gouden hoofd b. zilveren borst en armen c. koperen buik en heupen d. ijzeren benen, en ijzer met klei vermengde voeten. Plotseling, van Godswege, viel een steen op het beeld en verbrijzelde dit compleet. Met de steen zelf gebeurde niets, integendeel groeide de steen tot een grote berg die de gehele aarde vulde. De genoemde 4 delen stellen 4 rijken voor:

  - Gouden hoofd: Babylonische Rijk

  - Zilveren borst en armen: Medo-Perzische Rijk

  - Koperen buik en heupen: Grieks-Macedonische Rijk

  - IJzeren benen, en voeten van ijzer met klei vermengd: Oost en West Romeinse Rijk.

  De steen (het 5de wereldrijk) stelt volgens onze interpretatie voor het Islamitische Rijk, dat plotseling op het wereldtoneel verscheen. Via de islam zal Allah alle wereldmachten vervangen en Zijn koninkrijk op aarde vestigen tot aan het einde der wereld (zie Bijbel, Daniël 2:44; Bijbel, Mattheüs 21:42-46 en Koran 61:8-9).

  De Profeet Mohammed (vzmh) heeft voorspeld dat Constantinopel (Istanboel / Oost-Romeinse Rijk) en Romiyya (Rome / West-Romeinse Rijk / de Westerse wereld) veroverd zullen worden door de moslims. Op de vraag welke stad als eerste veroverd zal worden, antwoordde hij: "De stad van Heraclius zal eerst worden veroverd." D.w.z. Constantinopel; deze stad werd in 1453 veroverd.

  Omstreeks het jaar 2050 zal de macht van het Westen zijn verzwakt door massale immigratie van moslims en groeiende islamisering (met assistentie van de socialisten).

  Daniël 11:40 gaat volgens ons over de Clash of Civilizations (Botsing tussen de Beschavingen / Culturen) tussen het Noorden en het Zuiden: “En in de tijd van (het) einde (der wereld) zal de koning van het zuiden (leiders van de Moslimwereld) met hem in botsing komen, en de koning van het noorden (leiders van het Westen) zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen; en hij (de Islam) zal stellig de landen ('Verenigde Staten van Europa') binnenkomen en overstromen en doortrekken (naar de Verenigde Staten van Amerika).”

  George Bernard Shaw, (Engelse schrijver 1856-1950) heeft gezegd: “Als welke godsdienst dan ook een kans heeft om Engeland, nee, om Europa te veroveren binnen de komende honderd jaar, dan is het de islamitische godsdienst.”

  Hiep hiep hoera! Waarom? In oktober 2010 heeft het Nederlandse parlement een motie van de oppositie aangenomen, waarin o.a. staat: ".......verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is." Dus Nederlanders geven toe dat er islamisering bestaat, maar dat ze er niets tegen wensen te doen. De heer Wilders moest toen inbinden.

  BeantwoordenVerwijderen