donderdag 20 augustus 2009

ISLAMISTEN GEVAAR

MOSLIMGEMEENSCHAPPEN! 5. COLONNE.

Moge de wil van Allah wet zijn, opdat de Europese vlag niet langer uit talrijke sterren zal bestaan, maar slechts uit één ster met een grote halve maan, inshallah, en opdat de meerderheid der Europeanen ( met een marge van 80% of zo) moslims zullen zijn. (Hadschi Salim Voldan)

Een belangrijk strategisch onderdeel van het strijdplan waarmee de Heilige Oorlog op westerse bodem wordt gevoerd, bestaat uit het doel om via een groter geboortecijfer en de gestage toestroom van nog meer moslimmigranten een demografische aardverschuiving te bewerkstelligen, en aldus een "democratische meerderheidsbelang" te verwerven, op grond waarvan dan (alsnog) de sharia-islam kan worden geïmplementeerd.

Vanuit politiek ideologisch oogpunt is het dus van belang zoveel mogelijk in het Westen levende moslims (en niet-moslims) te ‘bekeren’ tot de meest extreme variant van de (politieke) islam. Hoezo dus een meerderheid van 'gematigde' moslims?...

Echter, alvorens er binnen de westelijke landen sprake kan zijn van een orthodox islamitische theocratie, en de daarmee gepaard gaande wereldhegemonie, is het een eerste vereiste zoveel mogelijk het gebruik van de sharia-wetten als algemene (gedrags-)regels geïmplementeerd en geaccepteerd te krijgen, ook al druisen die regels volledig in tegen datgene wat in het Westen doorgaat voor fundamentele grondrechten. De (westerse) moslims en niet-moslims worden dus geïndoctrineerd en gehersenspoeld. - en die spoeling is bepaald niet dun!...

De islamapologeten (salafisten) hebben hun "propagandamissie" zoals die thans onder de in het Westen levende moslims woedt, organisatorisch tot een hoge graad van perfectie weten op te voeren.

Gesteund door gelden uit landen als Saoedi-Arabië en Iran investeren zij in een hermetisch netwerk van islamitische gemeenschapshuizen, orthodoxe moskees, woonbuurten etc., en propageren shariateksten en andersoortig fundamentalisch gedachtegoed.

Daarnaast worden veel orthodoxe, vaak volkomen wereldvreemde c.q. anti-westerse islamgeestelijken van ‘buitenaf’ gerecruteerd, die vervolgens ervoor moet zorgen dat de moslims (en niet-moslims) de 'juiste ideologie' (het islamisme) ingeprent krijgen, en verder alles wat er bij hoort om de blinde loyaliteit t.a.v. de theocratische islamstaat tot ongenaakbare hoogte op te hemelen.

Ook in in dit land (Nederland) worden al maar meer islamitische enclaves c.q. islamitische parallelsamenlevingen (van zogenaamde gematigde moslims) en onder het valse voorwendsel van interculturele verrijking, saamhorigheid en tolerantie met volle kracht uit de grond gestampt.
Een alarmerend voorbeeld van de wijdvertakte institutionalisering van het politieke islamisme (islamitisch integrisme) binnen de verschillende Europese landen levert, behalve dit land, ook een land als Duitsland.

Bijvoorbeeld de in Duitsland (maar ook in ons land) als zéér omstreden en fundamentalistisch te boek staande moslimorganisatie Milli Görüs bezit meer dan 500 moskeen, ondernemingen, onroerend goed en winkelketens, (exclusief) Turkse centra met sport- en ontspanningverenigingen, restaurants, artsen, koranscholen, internaten voor jonge moslima’s, bibliotheken, theehuizen, jongeren- en buurthuizen etc.

Milli Görüs is slechts een voorbeeld van een fundamentalistische islamorganisatie. Er zijn daarnaast nog tal van andere islamorganisaties die niet minder gedreven trachten het pan-islamistische gedachtegoed binnen alle geledingen van de westerse samenleving geapprecieerd te krijgen.

Met uitzondering van de kleine groep (gematigde) Alevieten, staan de meeste vertegenwoordigers van de talrijke islamitische organisaties ook in dit land (Nederland), in een ononderbroken traditie met de fundamentalistische sharia-islam.


De islamapologeten, c.q. militante salafisten, c.q. ultra orthodoxe fundamentalisten, c.q. extremistische moslimradicalen steken aan de overige (gematigde) moslims, als ook aan de rest van de wereld, steeds weer dezelfde preek af, waarin de islam wordt afgeschilderd als de enige ware en minst bezoedelde religie die weldra - d.m.v. het islamitische integrisme en met behulp van de politiek correcte dhimmitude - over de gehele wereld de scepter zal zwaaien.

Want het was slechts met instemming van Allah, dat het verdorven, minderwaardigere Westen nu (nog) machtiger is dan de moslimgemeenschap. Dit kon zo gebeuren omdat de moslims zich niet strikt aan de sharia hielden! Zodra echter de sharia weer onverwijld wordt nageleefd en regeert (dus concreet, zodra vrouwen weer aan de man onderdanig zijn - gemaakt – en folteringen en lijstraffen als algemeen gangbaar zijn geaccepteerd) zullen de moslims met de wil van Allah tot wereldheerschappij (umanisme) geraken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten