zaterdag 12 december 2009

Het islamitische "offerfeest".

Weer tintallen miljoenen dieren minder!

Massale slachting is gestart, door de enorme toename van moslims, worden er ook steeds meer dieren afgeslacht. Exponentiële toename van de moslims is een harde feit dat dit achterlijk ideologie gevaarlijk is voor de natuur, ze bedreigen hele ecosysteem. Binnenenkele dagen zijn er weer miljoenen dieren gedood, onder de naam"offerfeest"...Werkelijk verschrikkelijk. Nu hoor je de Partij voor dedieren niet, als deze dieren op schroeierige manier afgemaakt worden!
De manier waarop islamieten met de dieren omspringen is overduidelijk. In naam van stamleider Allah (biologische vader vanMohammed) worden de dieren met een mes onverdoofd de keelovergesneden. Het dier bloedt dood en tijdens de doodstrijd diegemiddeld 3 a' 4 minuten duurt, willen Moslims massaal lekker toekijken hoe het dier veel pijn lijdt. Moslims slachten dieren demonstratief omdat ..
Afkeer, afschuw en allergie voor deze 'godsdienst' wordt met de dag groter. Men kots er letterlijk van. !Deze praktijken passen niet in de westerse wereld. Deze massale, demonstratieve slachtpartij is niet van deze tijd, vroeger waren er minder Moslims en ook dus ook minder slachtoffers, maar nu de explosieve groei van de moslims bedriegt de dieren en dus ook hele ecosysteem. Je moet deze barbarij nu bestrijden! Deze "offeraars" verplichten hun kinderen mee te doen, niet naarschool of werk, maar naar "slachtfeest"; op deze manier groeien ze opin een barbaarse cultuur. Ze worden geconfronteerd met in koele bloedeeen beest levend de keel doorsnijden en dood laten bloeden en dat isnou net de druppel betreft overvallen moorden etc.

Zo zijn er in degrootsteden tal van moordenaars en criminele bendes actief. Moslim
wilt zijn prooi liever met de mes ombrengen! Sinds deze Moslims allerlei wijken onder controle hebben, zien we meer moorden met demessen (in plaats van heilige zwaard, wordt nu passende mesgebruikt!). Zie Theo van Gogh en al die laatste moordpartijen van deTurken en Marokkanen in Amsterdam...Dit is wat Mohammed aanbood aanzijn volgelingen, en je hoeft niet lang te denken over wat voor slagmensen hier graag deel van zouden willen uitmaken. Moslims inNederland laten een 'soldatengodsdienst' zien die is vormgegeven in een soort 'georganiseerde bende'. zie: explosief groeiende Turkse enMarokkaanse jeugdbendes in grootsteden. De aantrekkelijkheid voor deze moslimjongeren is dat ze gezamenlijk op een lange plundertocht zijn ineen "kafir land" voor hun heilige gazha! De buit, waaronder ook vrouwen, mogen ze straks met overmacht onder elkaar verdelen. De erecode voor deze 'heilige bende' is vastgelegd in de Constitutie vanMedina', en dat is een duidelijk erecode voor roofridders, die elkaar bijstaan door dik en dun en geen afvalligheid en verraad toestaan.

Mohammed heeft persoonlijk zijn tegenstanders uit de weg laten ruimen- hij liet ze afslachten - en dit gebruik is via de sunna een onderdeel van de sharia en van de 'islamitische manier van leven'geworden. Na Mohammed zijn alle "heilige" volgelingen tijdens machtstrijd "halal" gedood meestal met de mes of zwaard: zie Ali, Osman, Omar,Ebubekir, Hussein, etc.. Een mens onterende ideologie en de tirannie van barbarse leiders, die ze met dat godslasterlijke boek in handenal 1400 jaar dom, arm, bang en in slavernij houden. .

Moskeeën bouw is weliswaar belangrijk voor depolitiek islam die Nederland via immigratie en hoge geboortes van de geïndoctrineerde moslims wilt veroveren. Moslimvrouw met de aparte
kleiding: deze vrouwen moeten alleen met de moslimsmannen trouwen en uitsluitend moslim genen dragen, dit is puur racisme!? Het uitgangspunt is de constant aanwezigheid en snelle voortplanting vande Moslimpopulatie: hun kleiding (hoofddoek, burka etc...) ofculturele - religieuze regels zijn verzonnen om deze succesvolle voortplanting te realiseren en vervolgens land veroveren via de aantallen. Moslims geloven dat hun ras beter is en dus hun genen moeten beschermd worden tegen de niet_moslims; een vrouw die datmaterie draagt moet altijd met een hoofddoek of iets anders herkenbaar blijven, moslimvrouw met een duidelijke symbool is bestemd voor een moslimman. Zelfde moslimman heeft meer rechten, hij mag wel met een niet- islamitische vrouw omgaan, verkrachten of "trouwen" en dit iswel goed voor de islam! moslimman onderwerpt ook niet -islamitischevrouwen aan de islam en zijn kinderen krijgen automatisch islamitische etniciteit. Het is overduidelijk: op deze manier islamitische etniciteit verbreiden in een niet-islamitische land is een eenzijdig proces die gelijk is de ondergang van het gastland.

Lees historie:Mohammed heeft voor zijn strategie, het huwen met meerdere vrouwen enook waar toegestaan; gezinsvorming d.w.z. migratie van vrouwen,gezinshereniging d.w.z. vervolgmigratie van verwanten en het verwekken van veel kinderen toegepast. Omdat de woestijn geen grotebevolkingsconcentraties kon voeden, deden de bedoeïenen aanbevolkingscontrole door infanticide. Mohammed verbood deze praktijk omzijn doel te bereiken en het is gelukt, zijn beslissing leidde tot eenbevolkingsexplosie nuttig voor de verovering van niet-Arabischegebieden.Enorme groei van de arabieren veroorzaakte grote immigratie naarandere landen, in de vruchtbare boog van Palestina, door Noord-Syriëtot aan de monding van de Eufraat en de Tigris ontstonden meteen
Moslim koloniën, net als nu in Rotterdam, Amsterdam, Denhaag,Utrecht, Haarlem etc... inhoudelijk is hele proces zelfde gebleven:«« Stuur je meest onderontwikkelde bevolkingsgroepen naar een landwaar ze totaal hun herkomstland verbonden en gesloten koloniën creërenen als contra maatschappij gaan functioneren, hiermee creëer jij hetbeste segregatie en een onvermijdelijke islamitische enclave binnen jedoel. »»Op 20 augustus 636 werden de Byzantijnen verslagen door het barbaarseArabisch-Islamitische leger bij de grensrivier de Yarmuk (eenzijrivier van de Jordaan) op de grens van Syrië en Jordanië. En ookvia zelfde immigratie waren er langs de grenzen van Perzië en hetByzantijnse Rijk, kleine Arabische koloniën ontstaan net als nu in de7 grote steden van Nederland...De oorspronkelijke bevolking leefdedaar onder zware druk van de islamitische verbreiding en door defouten van de Christelijke bestuurders jegens de tolerantie voor detalrijke islamitische immigranten koloniën. Toen beschouwden dezebestuurders Moslims, net als nu in Nederland een soort arme gelovigen!Maar de islamitische_meerderheid via immigratie en geboortes werdonvermijdelijk en vervolgens christelijke bestuurders die dit mogelijkgemaakt hadden werden ook afgeslacht.638 Moslimkruisvaarders veroveren en annexeren Jeruzalem, voorafgaandbekende lange islamitische immigratie.In 630 na Christus, leidde Mohammed een leger van 38.000 djihadistenrichting het noorden om de Byzantijnen te bevechten. Hij stopte inTaboek, een stad in het noorden van Saoedi-Arabië vandaag, maar in dezevende eeuw was het een soort niemands land, waar noordelijke stammenleefden. Hij had een gerucht gehoord dat de Byzantijnen een massaalleger hadden verzameld. Maar het gerucht was vals, want zij kwamennooit tevoorschijn. Niettemin moet op de noordelijke stammen de
profeets noordelijke mars een diepe indruk hebben achtergelaten. Hijwas in staat om overeenkomsten uit hen te trekken, zeggend, inconcreto, dat zij veilig zouden zijn van agressie (lees: agressie vanMohammed zelf) als zij een belasting betaalden voor het “voorrecht” omte leven onder zijn “bescherming”. Mohammed toonde zijn volgelingenhoe mensen te behandelen die moslimlegers confronteerden na zijn dood(soera 9:29). (1) De aangevallen regio of stad kan vechten en sterven;(2) zij konden moslims worden en een gedwongen liefdadigheidsbelastingbetalen, de zakaat; of (3) de joden en christenen konden hun geloofhouden en een djizja belasting betalen. Er was weinig hoop voorpolytheisten en hun religieuze “vrijheid” onder de islam. In 634stormde moslimlegers uit het Arabische schiereiland en begonnen hunveroveringen, die Palestina bereikten en andere dichtbij gelegenregio’s spoedig daarna. In 638 veroverden moslims Jeruzalem.Het Perzische rijk was ook door de vreselijke islamitische immigratievolkomen in verval geraakt en heeft uiteindelijk voor de islamitischebarbarisme gekozen. Migratie en de vorming van geïsoleerdemoslimgemeenschappen in het te veroveren Perzie, was er zo diep dat erdebeschaving van duizenden jaren zich niet meer kon herstellen. Virusheeft Perzie vernietigd.Na Perzie gingen de Arabieren naar de Turkse stammen die ook in desteppen een primitieve leven hadden. Turken wisten niks van debeschaving, Arabieren hebben rijke landen belooft, met beloften vanheerschappij over anderen, rijke buit en paradijselijke beloningen inhet westen en Turken worden meteen gemobiliseerd om nog meer landen teveroveren. Turken wisten niks van cultuur, muziek, kunst etc. EnTurken met Arabieren samen zijn nog gevaarlijker geworden voor de rest vanwereld...Een criminele ideologie die alle barbaren verenigde tegen de
zwakke beschaving..circa 800 na Christus: Islamitische Turken aan de grens vanByzantijnse Rijk. Immigratie naar rijk is gestart. Veel turken warenals arbeider binnengedrongen en in het oosten van Byzantijnse Rijk, inArmenië en Kurdistan ontstonden meteen zelfde islamitische koloniën.Deze grensgebieden werden steeds verzwakt, nomadische moslims kregenin allerlei strategische gebieden meerderheid, net als nu inNederland... Arabieren in het zuiden en Turken vanuit oosten.1071: immigratie van Moslims was er zo ver; er waren honderdenduizenden moslims binnengesluisd en Turken met hun barbarse legerstonden uiteindelijk klaar om de deze karwei af te maken... Inmalazgirt verloren de christenen en ondergang van oost- Romeinen wasbegonnen. Klein Azie (Anatolie, huidige turkije) is onder de voetgelopen van al die vijandelijke immigranten uit alle steppen enwoestijnen .circa 1300 na Christus: immigratie naar Balkan landen is begonnen.Venetië hielp nomadische turken via zee bij de bosporus naar Europesevasteland... Zij werden opgehitst door Venetianen, die er belang bijhadden hun concurrent Constantinopel duurzaam te verzwakken.Maar immigratie van de moslims was enorm en hadden de turken nu ookvaste voet op de balkan.Mede door deze verscheurdheid van de westersevolkeren kregen de Turken onder Murat I en zijn zoon Beyazit I vastevoet in Europa (Thracië 1362, Macedonië 1387), voorafgaandeislamitische immigratie naar de balkan landen. Een stel barbaren vanduistere origine. Hoeveel smadelijk nederlagen hebben zij dechristenheid al niet toegebracht? Voor welk soort meedogenloos geweldbleven we gespaard? Duidelijk is evenwel dat het immense Turkse rijkniet door eigen verdienste is tot stand gekomen. Feit is dat dezebevolkingsgroep, die met ongehoorde brutaliteit al eeuwenlang de hele
beschaafde wereld aanvreet en verzwakt, volgens verscheidene auteursvanuit gebieden rond de Kaspische zee het Perziche rijk en KLein-Aziëis binnengedrongen.De val van Constantinopel1453 was dus Constantinopel (huidige Istanbul) het middelpunt van destrijd tussen dewesterse volkeren en Islamitische Turken. Constantinopel waseeuwenlang de grootste stad van Europa.Op 29 mei 1453 kwam er een einde aan het Oost-Romeinse Rijk met deverovering van Constantinopel door de Ottomaanse sultan Mehmet II. DeOsmanen - naar de stichter van deze Turkse stam, Osman I - zijn deopvolgers van de Seldsjoeken. Mechmet II was een absoluut heerser enwerd beschouwd als kalief oftewel beschermer en heer van dewereldwijde moslimgemeenschap. Constantinopel werd daardoor alshoofdstad van het Osmaanse rijk een centrum van islamitischeinvasiemacht. De ‘Turkenkrijg’ behandelt de vraag of het Westen haarkrachten moet bundelen om de opmars van de Turken definitief een halttoe te roepen. Door de Turken istanbul ( omdat de barbaren niet kondenlezen, hebben ze de naam van deze stad verkeerd gespeeld) genoemdeConstantinopel was sinds de verovering door Mehmet in 1453 het centrumvan het verdere islamitische invasie in Europa. In 1526 werd Hongarijeonder de voet gelopen en drie jaar later sloeg een Turkse legermachthet beleg rond Wenen. Het Westen kon de dreiging die uitging van eenexpansionistische moslims niet langer negeren. Bosnië, Kosovo, Albaniëen Macedonië zijn ook onder de voet van islamieten gelopen.Invasie van europa Inmiddels heeft de islam tientallen miljoenen volgelingen naar WestEuropa overgebracht en zijn er duizenden moskeeën gebouwd. Dit is degevaarlijkste ontwikkeling in de Europese geschiedenis. We geven aljaren vele miljoenen belastingsgeld aan moskeeën, moslimscholen,subsidies voor allerlei wazige clubjes en organisaties, moslimomroep,
gezinshereniging, kinderbijslag en andere uitkeringen voor moslims inhun land van herkomst, clubhuizen en verre reizen voor agressievemoslimcrimineeltjes, nog meer huisvesting en gezondheidszorg voor deonverdraagzaam, humorloos en bovendien gevaarlijke massa! Deze Turkseen Arabische moslims, voornamelijk geproduceerd via huwelijkmigratie,zorgen voor een groot nageslacht om andere volken in aantal teovertreffen en te overheersen. Tsunami van neef en nicht huwelijkenvan honderdduizenden zijn nu met eigen winkels, straten, wijken,moskeen, scholen en allerlei andere vormen van bedrijvigheid. Door destrenge bloedverwaandheid ontstaat een volk die bijna 90% zelfdefamiliale genen voortplant en generaties creëert die steeds meerafwijkende psychologie (crimineel, agressief, intolerant..) hebben.Men ontvangt alleen de Turkstalige of Arabische radio en televisie, erkomen steeds meer islamscholen, moskeen of andere soort internaten bijom jeugd te controleren totdat ze meerderheid krijgen. In de grotesteden in Nederland schieten de moskeen 'als paddestoelen uit degrond'. De Christenen mogen ook geen kerken met torens bouwen inmoslimlanden. Dus waarom wel minaretten en moskeeën in Christenlanden.Uitsluitend akkoord gaan als er een keiharde toezegging komt dat inálle moslimlanden een gelijk aantal christelijke kerken mag wordengebouwd. Anders een volmondig nee tegen de uitbreidingsdrang van deislam. Deze tolerantie van een intolerante religie gaat Nederlandopbreken! De 'provincialen' hebben geen weet wat zich afspeelt in degetto wijken: iedere stroming, land van afkomst een eigen moskee!'Wooneen tijdje in deze wijken en ervaar het 'alle neuzen naarMekka-gevoel': Onthutsend en in strijd met de verworven vrijheden waaronze Nederlandse voorouders voor vochten! Nu wilt men ookislamitische feesten gaan invoeren, "gebed' s" propaganda vanuit
minaretten hebben ze tijdelijk uitgesteld, niettemin wordt in heleproces wel degelijk de schreeuw via hoge minaretten tot verbreidingvan de islam verplicht gesteld voor iedere moskee, als onderdeel vanhun doel. Er moet een soort etnische zuivering komen rondom moskeen, 5keer schreeuwen is essentieel om te laten zien dat de bewoners vandeze wijken en steden zich moeten onderwerpen aan deze nieuwemachthebbers: "hier zijn we, dit is een moslimgebied". Dezegevaarlijke toestanden passen niet in onze beschaafde maatschappij,net zo min trouwens als hoe jeugd wordt behandeld om islamitischebevolking te verbreiden. internaten, aparte Islamscholen,koranscholen, islamitische stichtingen etc...Maar daar zijn we bereidwetten voor te maken, maar oh wee als iemand nog maar durft te wijzennaar die 'heilige' moslims, dan loopt het het kabinet dun door debroek. Alsof ze bang zijn dat er een gaat zwellen en boem doet.Moslims zijn nu sterker geworden en eisen nog meer van hun vazallen:--Beroep op de grondwet om hun doelen te bereiken. Ze willen overalgrotere moskeen neerzetten m.b.t vrijheid van discriminatie, vrijheidvan godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs,vrijheid van vereniging. maar deze principes en rechten erkennen zijniet voor anderen, maar worden voor henzelf met veel kabaal opgeëist.--Dubbele nationaliteit. Door de oorspronkelijke nationaliteitblijven moslims in ons land onderworpen aan buitenlands islamitischgezag en toezicht van hun ambassades en andere staatsambtenaren, deimams. Zij moeten daar zelfs hun militaire dienstplicht vervullen.Door de Nederlandse nationaliteit mogen zij niet worden uitgewezenwegens antiwesterse of zelfs criminele of terroristischeactiviteiten..--Subsidies: Islamitische organisaties worden zonder uitzonderinggesubsidieerd zodat de Nederlandse overheid de islamitische aanval op
de Nederlandse cultuur en rechtsorde financiert.--Infiltratie in alle politieke partijen, politie, justitie,rechtspraak, onderwijs, uitkerende en subsidiërende instanties.is hetbelangrijkste doel van geschoolde islamieten. Dat is een effectief(en voor hen zelf heel lucratief) wapen om de Nederlandsedemocratische rechtsorde van binnenuit te vernietigen. Nederlandsepolitieke partijen en overheden werken daar enthousiast aan mee.--Huwelijksmigratie. Zeventig tot tachtig procent van de tweede enderde generatie islamitische allochtonen haalt een en niet zelden, nascheidingen meerdere huwelijkspartners uit het land van herkomst.Daarmee vermenigvuldig je het aantal gezinnen en de toch al zeer hogegeboortecijfers.--Kinderbijslag. De hele islamitische bevolkingsexplosie wordt verdergefinancierd en versterkt door de genereuze kinderbijslag.Onafgebroken roept men dat de Moslims slechts een verwaarloosbareminderheid vormen. Men ontkent dat deze ongewapende demografischeoorlog die nu van binnenuit uitgevoerd wordt, veel gevaarlijker is danhaat zaaiende imams en gewelddadige moslim fundamentalisten dieoproepen tot de gewapende jihad. Islam is geen geloof. Islam is eenfascistische ideologie, waarbinnen geloof wordt misbruikt omwereldwijd anderhalf miljard moslims onderde duim te houden.Een moslim wordt als moslim geboren en zal als moslim sterven. Zonderdat hij of zij daar zelf een stem in heeft gehad. Een moslim gaatnooit naar een Christelijke kerk of naar een joodse Synagoog. Sterkernog, zou hij zich al verweren tegen deze sowieso strafbare schendingvan de psychische integriteit, dan loopt de moslim ook nog eens kansvermoord te worden. De sleutel tot het succes van de islam: kritiek isverboden, verheerlijking en verering van Mohammed en Allah is een
plicht. Wie iets negatiefs over Mohammed durft te zeggen, wordtgeëlimineerd. De sociale controle is totaal. Elke vorm van kritiek istotaal uit de islamitische wereld verboden, het is zelfs verdwenen uithet voorstellingsvermogen van de Turken en Marokkanen. Moslims durvenzelfs niet eens meer iets negatiefs over Mohammed te dénken. Om dezereden zien we de meerderheid van de moslims dan ook als eenslachtoffer van een gewetenloze narcistische heerser die bij zijnleven zoveel angst en terreur heeft gezaaid dat de angst zichuitstrekte tot ver ná zijn dood en mensen zicht tot vandaag aan hemonderwerpen, terwijl zijn 'soldaten' nog altijd zijn naam verdedigenen zijn systeem in stand houden, tegen al het gezonde verstand in. Deislam zou daarom geen gebruik mogen maken van de kostbare vrijheid vangodsdienst in ons deel van de wereld. Pertinente afwijzing van hetwesterse cultuur wordt wereldwijd in praktijk gebracht door vervolgingvan christenen, het discrimineren van christenen, het vermoorden vanchristenen en zelfs het genocide plegen op christenen. Zo bestond deTurkse bevolking begin 1900 voor ongeveer 37% uit christenen, maar‘dankzij’ de massamoord op vooral Armeense enGriekse christenen is dat nu nog niet eens 1%.Haatzaaiende imams en de koran zelf, hebben nu een soort‘’diplomatieke’’ onschendbaarheid. Links en Christenen zijn de wegkwijtgeraakt in de samenleving. Ze worden langzamerhand een onderdeelvan Mohammed's meest effectieve wapen: massale immigratie envervolgens enorme verbreding via niet naturelle geboortes en etnischezuivering binnen het gastland. Dit is een uitgelezen manier om eentegenstrever een hak te zetten. De enorme overlast en uitbuiting viauitkeringen is de manier om gastland in zijn voortbestaan te raken.Gastland verliest de opbrengst en moet zijn financiële reserveaanwenden om het hoofd boven water te houden. Nederlands politiek
durft geen kritiek op de behoudende islam te leveren, uit angst de"moslimkiezers" van zich te vervreemden. Erger nog: het probeert devrijheid van meningsuiting van anderen te beknotten door islamkritiekvoor de strafrechter te brengen. Laat u niet gek maken door idiotendie geen benul hebben van de waarde van onze verworvenheden, vankrankzinnigen die uit zijn op een nieuwe godsdienstoorlog. Vergeet niet dat deze Islam als profiteurcultuur via massale migratievan zijn uitstoot nog steeds hetzelfde succesvolle veroveringstactiektoepast om Nederland te veroveren: islamitische landen weten nueenmaal dat deze massa uitermate geschikt is om onderontwikkelden aante trekken wiens hele leven samen hangt met zoveel mogelijkkinderbijslag + huursubsidies + werkloosheidsuitkering en nog meersubsidies. Neem 3 of meer vrouwen maak een hoop mohammed’tjes, ali’s,mehmet’jes, ahmed’jes, hasan's en huseyin's! Zet ze allemaal opstraat, vraag aan moskee en andere moslimorganisaties voor een turkseof arabische islamitische doctrinaire opvoeding, maar wel met deNederlandse geld!!. Nog niet klaar: massaal scheiden als erverblijfspapieren geregeld zijn, dit is gemiddeld 3 jaar en vervolgensworden ze weer uitgehuwelijkt aan een bruid uit Marokko of turkije.Allemaal gearrangeerde "huwelijken". En wie draaien er op voor allekosten van scholing, steun enz. Juist ja, wij. Het is toch van dezotte dat ons volk systematisch wordt verdrongen door import van eennieuwe type vijandelijke massa. Dit is gewoon een oorlog tegen ons,zonder wapens, maar veel effectiever en veel erger. Gaan we zo door,dan zijn we binnenkort ons land kwijt. Mohammed heeft een perfectmodel geïnitieerd om kritiek tegen de islam en zijn eigen persoonvolledig te voorkomen en sommige grote partijen passen deze Mohammedseerecode toe, ze gedragen zich als moslim strijders. Ze willen graag
dat de Islamitische Immigratie niet stopt! De volledige steun die degrote partijen hebben gegeven aan bijvoorbeeld moskeen, islamitischeomroepen, imams, islamscholen is hier een treurig voorbeeld van.Historicus en politicus moeten wel weten dat het hele islamisering/verovering proces van de islam via deze weg gelopen is: Egypte,Jordanië, Libanon, Syrië, Turkije, Iran, Irak, Pakistan, Bosnië,Kosovo, en nog meer landen zijn allemaal op deze manier veroverd...Ditwas altijd een constante in het strijd: Anatolië (het huidige Turkije)is door de Turkse en Arabische nomaden op deze manier veroverd en nuNederland, overal grote moskeeën met minaretten, hoofddoekvrouwenabnormaal productief en massa kinderen nieuwe wapens in de strijd ommeer overlast te creëren om die "ongelovigen" uit de strijdgebied(Nederlandse straten en wijken) te verjagen. Amsterdam, Rotterdam, DenHaag, Utrecht, Haarlem en nog meer steden worden langzamerhand op dezemanier geïslamiseerd. Doel is dat ze in eerste instantie in dezesteden meerderheid krijgen en de vervolg stap, eigen taal, school enfeesten kunnen invoeren, Nederlandse waarden en normen demoderen maarook regels veranderen dat ze vanuit de minaretten elke dag 5x kunnenschreeuwen! Hierdoor is het strijdzuchtige gehalte van dergelijkegrote massa's te vaak van grote betekenis en is de invloed vanbuitenlandse mogendheden op de Nederlandse demografie dodelijk voorNederland.


Leon Bergama

Geen opmerkingen:

Een reactie posten