vrijdag 30 april 2010

PVDA, D66, CDA en Groen Links zitten nog steeds diep in de ontkenningsfase.

»...Bijna de helft van de Nederlanders (48 procent) vindt dat de
overheid gezinshereniging moeilijker moet maken, 26 procent is het
daarmee oneens. Sterker gekant nog is de bevolking tegen
huwelijksmigratie. Tweederde van de Nederlanders (65 procent) wil dat
huwelijksmigratie moeilijker wordt gemaakt, 16 procent is het daarmee
oneens. ...« Volkskrant, 20-05-2010

In het kader van de immigratie betekent integratie een proces waarbij
een individu of een groep die geïmmigreerd is opgaat in het sociale en
culturele kader van de gastmaatschappij, dus niet meer in het
verlengde blijven zitten van de herkomstlanden sociale- politieke
stelsels. Integratie veronderstelt dus dat men in ieder geval afziet
van de zwaar politieke en militaire bagages van het herkomstland en
dat men via allerlei socialisatiehefbomen, zoals werk, onderwijs en
verenigingsleven zich aan de nieuwe maatschappij verbindt...

Maar:
- Marokkaanse en Turkse Nederlanders mogen hun kinderen nog steeds
geen westerse namen geven.
- Somalische, Marokkaanse en Turkse moskeebouwers in Nederland,
indoctrineren hun kinderen, waaronder peuters om tegen de ongelovigen
te vechten.
- Eigen TV schotels waren niet alleen bedoeld voor de 1e generatie
die Nederlands niet beheerste, er is nu meer aan de hand: Nederlandse TV
zenders worden massaal vervangen door de Turkse en Arabische zenders,
zodanig dat nieuwe generaties onder invloed van Turkije of Marokko kunnen
blijven. Op deze manier wordt Thuis alleen niet-Nederlandse TV gekeken
die via schotels verbonden is aan Turkije en Marokko, in de moskeen en
andere instellingen is Nederlands nog steeds een taboe!.
- Politieke en militaire bagages: 9 op de 10 Turken en 8 op 10
Marokkanen willen voor hun herkomstland vechten als er een militair conflict ontstaat met Nederland! Onder de naam dienstplicht, komt er geen einde aan de doorsluizing van miljoenen Euro's, richting Turkse leger andersoortige militaire organisaties.
- Nodige remigratie wordt belemmerd door de grote politieke partijen
en als gevolg van de hangende situatie, zien we dat de apart
georganiseerde groepen op een ongelooflijk tempo tot grote hoogten
stijgen.

- Via de gettostrategie waarbij moslimenclaves in onze grootsteden
worden gevormd, creëert de islam bruggenhoofden van waaruit het enige
ware geloof wordt gepredikt en verspreid. Veel steden hebben enorme
Islamitische concentraties. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag , Utrecht,
Arnhem, Haarlem, zijn slechts een paar voorbeelden. Wijken worden
massaal verlaten…Steeds meer burgers vragen zich af of hun toekomst
nog wel in Nederland ligt. Tienduizenden Nederlanders verlaten onze
steden, tienduizenden Nederlanders verlaten ons land. In Nederland
dreigt een Kosovo, Darfur of Gazastrook te ontstaan. In de grote
immigranten stadsdelen zijn de herkomstlanden macht nu al voelbaar.
- De moslims hebben een andere manier gevonden om Nederland te
koloniseren: via de demografie en via het opzetten van een eigen
islamitische zuil zodat de migranten en hun kinderen steeds de eigen
identiteit behouden en nooit integreren. De omgekeerde kolonisatie is
inderdaad begonnen.

PVDA, D66, CDA en Groen Links zitten nog steeds diep in de ontkenningsfase.

Van alle partijen die een verkiezingsprogramma hebben gepubliceerd
zijn PVDA, CDA, Groenlinks en D66 de partijen die de kop het
allerdiepst in het zand steken. Deze elitekliek lijkt dat dagelijks
hele Nederland rijdt en letterlijk nooit een probleem ziet (...). Deze mensen lijken werkelijk op een andere planeet te leven. Ook als je de Volkskrant, Trouw of de NRC leest, kranten die toch niet echt met hun neus bovenop het integratie drama zitten, dan kun je toch moeilijk volhouden dat er geen integratie drama is. Als je hun programma leest dan lijken de belangrijkste discussies van de afgelopen tien jaar, over de vrijheden van het westen, de immigratie en integratie van islamitische landen-immigranten, gevreesde demografische ontwikkelingen en de golf van criminaliteit en straatterreur eenvoudig niet te hebben plaatsgevonden. Het lijkt er wel op alsof ze bij de grote partijen denken dat die problemen echt door de buitenaardse wezens zijn bedacht met het oog op de komende verkiezingen!
Kijken we naar de paragraaf over veiligheid, dan zien we dat deze partijen het niet kunnen opbrengen om te benoemen dat een heel groot deel van de Nederlandse criminaliteit een gevolg is van de immigratie en integratie problematiek. De Nederlandse gevangenissen zitten met name vol met Moslims, een van de ernstigste aantastingen voor het veiligheidsgevoel van de Nederlandse burger, wordt niet benoemd.


D66: Gezinshereniging en de verkiezingsbeloften om de toestroom van islamitische migranten niet te beperken: De Nederlandse samenleving is nu door massa-immigratie fundamenteel veranderd. Deze demografische transformatie is nooit voorgelegd aan de bevolking, die het ook nooit hadden goedgekeurd. Uit het feit, dat veel partijen in de Tweede Kamer een restrictief immigratie-beleid voorstaan, kan worden afgeleid dat de grote meerderheid van de bevolking de immigratie als principe afwijst. Een draagvlak voor Nederland als immigratieland bestaat niet, -Nederland is geen Amerika of Canada- en heeft nooit bestaan. Als het economisch veel beter zou gaan in de herkomst-landen, en als meer Moslims vrijwillig Nederland zouden verlaten, dan zal de meerderheid dat als een verbetering zien. Maar het werkt nog steeds andersom, afgelopen jaar zijn 29.000 aanvragen ingediend door huwelijksmigranten en hun gezinsleden. Wel is al bekend dat het aantal aanvragen in de tweede helft van het jaar met 40 procent is gestegen, vooral omdat Somaliërs massaal verzoeken indienden voor hun familieleden (meestal kinderen, vrouwen van allerlei families, stamleden met valse papieren van een niet bestaande "staat" Somalië) die ook naar Nederland wilden komen. Ook Turken en Marokkanen komen vaak via de z.g. gezinshereniging het land binnen. Bekend is dat van de huwelijksmigratie van Turkse en Marokkaanse Nederlanders zo'n 43 procent van de huwelijken al binnen een paar jaar mislukt en "partners" die in Nederland blijven veroorzaken nog steeds en volgmigratie die zorgt voor een massale instroom van nog meer moslims en een grote druk op mensen die het toch al niet breed hadden. Naast de 29.000 aanvragen voor tijdelijk verblijf, vroegen nog eens 22.000 'migranten' in 2009 een permanente verblijfsvergunning aan. D66 zegt letterlijk:  "..wil geen nieuwe obstakels voor gezinshereniging en –vorming en afschaffing van alle regels op dit punt die strijdig zijn met verdragsrechtelijke verplichtingen". Dit is vreselijk. We zouden zo nog een tijdje door kunnen gaan (Turkije is uiteraard van harte welkom in de EU) maar het beeld zou er niet beter op worden. D66 is nog altijd een partij van hobbyisten en amateurs die volstrekt irrelevant is als het gaat om de oplossing de werkelijke problemen van het land. D66 heeft een gemixt ideologie die de waarheid met dikke gordijnen verbergt.

CDA: Het CDA wil geen enkele inperking van het asielbeleid die over (lees, bijna 98% uit islamitische landen) massale volksverhuizing van de Moslims gaat, dat dat in zijn huidige vorm een hefboom vormt voor ongewenste Moslim-immigratie bevordert. CDA verraad de Christenen en andere niet- islamitische culturen. Niet-islamieten uit andere landen zijn verwaarloosbaar..! Neem bijvoorbeeld Darfur, waar Moslims miljoenen mensen verdrijven, uitroei van Irakese en Turkse christenen enz..
Wereldwijd worden (burger) oorlogen gevoerd tegen heidenen Joden en Christenen, worden zij uitgemoord of verdreven en worden tempels, synagogen en kerken verbrand. Met hoge moskeeminaretten en massale hoofddoeklegertjes worden bevolking en politici angst aangejaagd en beginnen politici de bevolking op te roepen om de moslims meer respect te tonen, want anders zal het blijven toenemen. Er komt toch geen einde aan hun eisen!. Zelfs de Turkse ambassadeur chanteert onze overheid om met dit dreigement Turkse toetreding tot de Europese Unie af te dwingen. Dankzij huidige beleid van Christen democraten heeft de islam tientallen miljoenen volgelingen naar West Europa overgebracht en zijn er duizenden moskeeën gebouwd. Daarin worden steeds meer jongeren opgeroepen tot de apart organiseren en zich verzetten tegen de westerse cultuur...Weet CDA, wat staat ons ook hier in West Europa te wachten?. 
 Somalische islamieten, vluchtelingen uit alle andere oorlog gebieden zijn met tienduizenden gearriveerd en bouwen ook moskeen en islamscholen in Nederland. Ze voegen zich meteen aan de gevreesde colonne toe, niet aan de Nederlandse maatschappij! Hun islamisme, hun politieke ideologie is niet anders dan de machthebbers waar ze vandaan komen! Dit is alleen een nieuwe type versterking voor de segregatie. Welke politieke conflicten zouden ze hebben? Zijn deze Somaliërs bv. nu niet islamitisch meer?. Grote meerderheid heeft niks mee te maken met de definitie van de "politieke vluchteling", ze worden islamitische versterkingen! Zelfs de aperte wantoestand dat afgewezen asielzoekers opnieuw asiel-aanvragen kunnen indienen hoeft van het CDA niet te worden gestopt maar moet worden ‘teruggedrongen’.
Het grootste bedrog zit hem echter in de paragrafen waarin het CDA het doet voorkomen alsof de problemen van het asiel en migratie beleid gelegen zijn in het feit dat er geen Europees asiel en migratie beleid is. Vervolgens benoemt het CDA de problemen en zegt zich voor de oplossing daarvan in Europa sterk te gaan maken. Maar iedereen die de discussies over migratie en asielbeleid in Europa de afgelopen jaren heeft gevolgd, weet dat de Eurocraten vinden dat er nog veel meer migranten bij kunnen en dat er aan het asielbeleid niet getornd mag worden! Wie daar aan twijfelt wordt weggezet als xenofoob en racistisch. Dat het CDA doet alsof het iets aan de asiel en de integratie problemen gaat doen is dus een grote leugen. En zo kan men doorgaan. Als landen van herkomst weigeren mee te werken aan terugkeer van migranten van wie de integratie is mislukt, noemt het CDA dat ‘een kabinetbrede verantwoordelijkheid‘ maar over sancties tegen dergelijke landen spreekt men niet. ‘De mogelijkheden om criminele vreemdelingen versneld uit te zetten worden verruimd’. Let wel, er staat niet: criminele vreemdelingen worden uitgezet. Om illegaliteit te bestrijden zal het CDA keihard optreden tegen ‘werkgevers, huisjesmelkers en mensensmokkelaars’ maar illegaliteit strafbaar stellen en de  illegalen onvoorwaardelijk uitzetten doet men niet

PVDA: "Huwelijksmigratie blijkt nog te vaak een rem op integratie. Ieder moet vrij zijn om zijn of haar partner zelf te kiezen. Maar de PvdA stelt daarbij de eis dat de partner in Nederland zijn nieuwe partner zelf moet kunnen onderhouden. Bovendien eisen wij van de partner een gedegen voorbereiding op, en kennis van, Nederland en de Nederlandse taal. In de toekomst zullen we daar tevens een alfabetiseringstoets aan verbinden. Gedwongen huwelijken pakken we aan, onder andere door scherpere controle op schijnhuwelijken en het expliciet strafbaar stellen van uithuwelijken. Ook gaan we de mogelijkheden onderzoeken om het fenomeen van herhaalde huwelijksmigratie, waarbij een man met grote regelmatig nieuwe vrouwen laat overkomen uit het land van herkomst, .."
Niks nieuws! PVDA stopt niet met de gestuurde instroom!. Turkije en Marokko hebben geen last van deze formulering, hun instroom gaat gewoon door.
 "Strijd voor emancipatie betekent ook strijd tegen alle vormen van onderdrukking van vrouwen; PVDA". Maar Cohen's islam, met krachten die de islam als integratiemotor promoten is al jaren stuitend. Zijn verraad aan seculiere waarden en zijn pogingen tot ontmanteling van de scheidingslijn tussen kerk en staat in Amsterdam talrijk. Hij stelt hij de ’morele agenda’ van de islam op het gebied van ’alcohol- en drugsgebruik, echtscheiding, pornografie, fraude, de commercialisering van het bestaan, menselijke relaties’ ten voorbeeld. En voegt hier aan toe: ’Dat kan ons een spiegel voorhouden; het kan ook een appèl uitoefenen op mensen die de existentiële leegte van de seculiere samenleving willen ontstijgen’. Cohen vergeet dat veel Moslims in Nederland, de harde kern van de zware misdaad vormen; niet alleen barbaarse erewraak, maar ook vrouwenhandel [Top criminelen Saban B., nog vers in het geheugen Murat O.. en honderden loverboys die vrij rond lopen], zijn dus volgens Cohen, niet islamitisch!. "Geen drugs", zegt Cohen, ongelofelijk dat hij drugshandel van Marokkanen en Turken ontkent. Hij slikt veel fundi's propaganda; imams en islamitische activisten die elke keer zeggen; "ja maar die mensen zijn geen echte Moslims, ja maar volgens Koran...ja maar volgens Mohammed. etc, etc,," . Nu is het sowieso al absurd om de vraag of een moslim “geen drugs” gebruikt, er zijn immers wel meer indicatoren te bedenken. De populariteit van softdrugs in Islamitische (pakistan, marokko, tunesie bv.) landen is weer vergeten..Ronduit manipulatief wordt het echter wanneer we nader de definities van “gezuiverde ” moslim nader beschouwen. Cohen wilt voor islam een ander beeld creëren, maar iedereen weet dat Al-Qaida, Taliban, Somalische piraten en Moslimbroeders, wat drugshandel betreft de grootste aandeel hebben; heroïne productie grotendeels in Afghanistan en Pakistan, [waar, alleen de moslims bestaansrecht hebben] transpoort via Somalische piraten, Noord Afrikaanse en Islamitische Turken. Moslims drinken geen alcohol maar zorgen wel voor de drugsverkeer en verdienen heel goed. Kijk even naar de dure moskeen en islam scholen, illegale internaten, sport verenigingen, stichtingen enz.., die door deze moslimbaronnen gefinancierd zijn. Cohen's inzet voor de "westermoskee" is verachtelijk, hij kon politie rapporten bekijken, Islamitische drugsbaronnen wilden de grootste moskee [machtvertoning] maar ook miljarden drugsgeld witwassen. Zelfde Cohen wilt niks weten over deze maffia en droomt nog steeds over zijn ideale "kazerne"!. Als er een molla bij de schiphol airport arriveert, zou hij via de hoge minaretten kunnen zien waar Amsterdam is. Als er in deze moskeen nog meer militanten georganiseerd worden, vindt hij ook geen probleem.!

Cohen's ideale familie beeld: echtscheidingstsunami en periodieke uibraak van de importbruiden.
Zoveel Moslima's die met hun hoofddoeken bij de rechtbanken verschijnen, zijn blijkbaar niet meer Moslim! De handlanger van de gevreesde "importbruiden politiek" uit Marokko en Turkije gaat ten koste van alles weg vrijmaken. Geïndoctrineerde moslim-bruiden veelal analfabeten met véél kinderen wachten nu weer af. Cohen weet weinig over de situatie van hun herkomstlanden en dankzij zijn verraderlijke politiek, zullen miljoenen Moslims via Turkije en Marokko een nieuwe volksverhuizing veroorzaken. Moslima's zijn één maand hier en meteen zwanger. Na 3 jaar hebben ze al 3 kinderen en vervolgens hebben ze nog meer verse bloed nodig. Mannen moeten verder, het aantal "echtscheidingen" van deze mensen neemt nu weer toe. Dit constateren advocaten en bemiddelaars bij echtscheidingen.
Het lijkt alsof er ineens een hek is opengegaan. Financieel adviesbureau De Scheidingsplanner in Barendrecht, met 61 aangesloten regiokantoren, spreekt zelfs van een ‘echtscheidingstsunami’. Ze worden uitgehuwelijkt aan een bruid uit Marokko en Turkije. Neefjes en nichtjes huwen met elkaar in deze achterlijke landen als Turkije, Marokko en Somalië. Allemaal gearrangeerde huwelijken, met de neefjes en nichtjes te trouwen, die vervolgens ook weer allemaal met neefjes en nichtjes trouwen, enz., enz.. Een uitgehuwelijkte moslima die elke jaar een kind creëert en "opvoeding" daarvan aan de islamitische strijders uitbesteed: is dit een ideale familie type voor Cohen?

Moslims trouwen continue met de neef en nichtjes en als gevolg dat genetisch overdraagbare afwijkingen worden meestal recessief overgedragen. Meer dan 85% van de huidige Moslim populatie in Nederland, is op deze manier ontstaan. Zieke, agressieve, ongepaste mensen gaan nu hele bevolkingsgroei realiseren! Deze nep bevolking wordt ook "minderheid " genoemd. Dit is een ramp! Uitstoot van allerlei corrupte landen, tegen maatschappij die via neef /nichtje spelletjes expandeert, instroom die grotendeels via fraudeachtige processen loopt en tweede en derde generaties die niet kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Deze ’morele agenda’ van de Moslims, volgens Cohen is een goede voorbeeld; ongelofelijk! Cohen ontkent corruptie bij de Islamieten: miljoenen subsidies die verdwijnen, turkse en marokkanse "ondernemers die alleen belastingen onderduiken, mensen uitbuiten, afpersen, zijn ook geen echte moslims?. Cohen heeft ook over de "fraude, de commercialisering": moslims zijn niet tegen de commercie, Arabische fundi miljardairs, verkopen niet alleen Koran, Cohen heeft blijkbaar een heel oude versie van islamitische propaganda; hij kan nooit bewijzen dat er in Nederland een islamitische bedrijf bestaat die fraudelos is. Fraude is juist een vaste element: kijk even naar Turkije, Afghanistan, Pakistan en Marokko, compleet corrupt, zoveel uitstoot naar de andere landen is niet zomaar begonnen. Niet alleen andersdenkenden maar ook eigen moslims willen vetrekken. Volgens een recente onderzoek van Bogazici universiteit, wachten circa 28 miljoen Turken om te vertrekken, als Turkije lidwoord bij de EU. Hoe is het nou mogelijk dat dit Cohen's ideale systeem, voor zoveel mensen ongewenst is? Turkije met zoveel bronnen, zeen, rivieren, een land die continenten verbindt, is dus dankzij islam onleefbaar geworden. Zou Cohen nu weer tegen ons gaan zeggen dat dit Turkije niet echt islamitisch is? Islamitische politieke ideologie heeft alles verpest, andersdenkenden zijn uitgegroeid en ontstane uitstoot wordt dankzij de zieke opvattingen van de EU politicus naar Europa verplaatst voor de volgende ronde!
Zo een premier zal nooit de onze worden. Iemand die durft de ’morele agenda’ van de islam (vrouwonderdrukking, eerwraak, onverdraagzaamheid jegens christenen, homo’s, afvalligen) tegenover de ’seculiere leegte’ te zetten. Cohen de bindende burgervader van Nederland? Over de talrijke autochtonen die de onleefbare wijken van zijn stad zijn ontvlucht zei hij ooit minachtend: ’Het deel van de bevolking dat weinig moet hebben van vreemdelingen, is uit Amsterdam vertrokken. Veel Amsterdammers uit de lagere middenklasse wonen tegenwoordig in Almere, Zaanstad, Purmerend. In die groep zit, denk ik, de kern van de rancune’.

Groen Links:
".. Migratie is nadelig voor ontwikkelingslanden wanneer hun gediplomeerden massaal vertrekken...". waar zijn die ongeschoolde, analfabeten gebleven? Groen links denkt meteen aan de belangen van de Islamitische landen, niet van de Nederlandse. Moslim landen die die hun uitstoot naar EU willen verplaatsen krijgen hulp bij de Groenlinks.
Verder over hoofddoek: "...Meisjes en vrouwen mogen zelf beslissen of ze een hoofddoek dragen, of dit nu is uit religieuze of uit modieuze motieven... Regelmatig worden moslima’s geconfronteerd met discriminatie. Zo zijn er scholen die meisjes die een hoofddoek willen dragen niet toelaten. Ook veel werkgevers nemen moslimvrouwen om die reden niet aan. Hierdoor blijven teveel moslima’s op achterstand....Huwelijksmigranten en kinderen die zich in Nederland bij hun ouder(s) willen voegen, moeten kunnen rekenen op eerlijke spelregels. Iedereen heeft recht op een gezinsleven. Voor huwelijksmigranten van buiten de Europese Unie gaat dezelfde inkomenstoets gelden als voor EU-burgers. De leeftijdsgrens is 18 jaar... Groenlinks" Overduidelijk, GL is een ideale verlengpartij voor de islamitische machthebbers die Nederland van binnenuit willen islamiseren. Groen links kiest toch voor de middeleeuwse, gevaarlijke ideologie die praktisch tegen Nederlandse cultuur en milieu is! Zijn die dikke islamitische kleidingen, burka's en hoofddoeken goed voor de gezondheid? Waarom heeft moslima, in het algemeen een lagere leeftijd dan de gemiddelde? Groenlinkse beleidmakers noemen deze onwetendheid en al die slechte gewoontes van de Moslims een soort culturele verrijking!.
Dubbel passport.
Al vele jaren mengen Turkije - en ook Marokko - zich via hun 2-paspoorten vazallen in de Nederlandse politiek. Dat moet afgelopen zijn! Een mooi moment om de 2-paspoorten af te schaffen. Als je het paspoort van het thuisland niet kunt opzeggen (Turken kunnen dat wel!) jammer dan, Nederlands paspoort invorderen en een verblijfsvergunning verstrekken. Het enige dat helpt tegen deze continue inmenging van zowel Turkije als Marokko is afschaffen van de dubbele nationaliteit. Stop de dubbele paspoorten waanzin. En pas een Nederlands paspoort als je wezenlijk hebt bijgedragen aan de Nederlandse maatschappij.

Steeds meer "Mohammed's": Marokkaanse en Turkse Nederlanders mogen hun kinderen nog steeds geen westerse namen geven. Zo wordt de islamitische identiteit benadrukt. Voor de Moslims, de namen 'mehmet', 'mohammed', 'hassan, fatih, 'ali' enz.. hebben speciale betekenis: dat zijn "heilige" symbolen, een soort wapens tegen de westerse volkeren! Zij worden voor altijd gedwongen nieuwgeborenen een Turks of Marokkaans islamitische naam te geven, liever de namen van de krijgsheren die bekend zijn als, veroveraar, meest brutale strijder tegen de Christenen en Joden, ultieme killer enz.... Ze willen op deze wijze de Islamitische identiteit versterken. Volgens achterlijke massa, als een kind Mohammed of Mehmet heet, wordt hij dan nooit westers! Taxichauffeur Mohammed B., die op het Leidseplein in Amsterdam de 44-jarige Rob Sitek heeft doodgeslagen, Een andere Mohammed B. (buyeri) moordenaar van Theo van Gogh, de helden van de vijfde colonne en de Nederlandse gemeenten met hun mohammedanenlijsten, met ’goedgekeurde’ namen!. Turkse en Marokkaanse Nederlanders moeten hieruit kiezen als zij aangifte doen van hun kind. Uiteindelijk, gaat het er om deze mensen volledig te verturken en arabiseren. Dit is een een schande voor Nederland, een brede vorm van discriminatie, van marginalisatie van grootsteden tot het verbieden van bv. aan het westen gepaste naamgeving. Mensen met een Nederlands paspoort dienen het recht te hebben zelf een naam voor hun kind te mogen kiezen volgens het Nederlands recht. Sterker nog het zou een mooi recht zijn om vast te leggen binnen de Europese regelgeving. Het is het belachelijk dat islamitische landen hier in Nederland ook de baas willen spelen. De Nederlandse boodschap aan Islamlanden zou moeten zijn: "Bemoei je met naamgeving van burgers binnen eigen landsgrenzen en niet in soeverein Nederland".

Dienstplicht.
De Turken die hier wonen en ook een Turkse pas hebben, moeten in het Turkse leger hun dienstplicht vervullen. Turkije is en blijft een agressief ondemocratisch land. Tot op de dag van vandaag worden in Nederland geboren jongeren gedwongen om meedoen aan Turkse dienstplicht. Dat nog steeds de Turks-Nederlandse jongemannen naar Turkije moeten gaan om daar hun 18 maanden dienstplicht doen of duizenden euro's betalen voor afkoop is een drama. Veel jongeren zijn hier geboren en kennen Turkije alleen via hun vakanties. Nu is het zo: blijven ze doodleuk in Nederland, en niet naar Turkije gaan ( bv op vakantie?) of hun spaargeld kwijtraken. Als onderdeel van het islamitische uitbuitingsysteem. En je ziet hier weer hoe Turkije een parasitaire land is. Turkije is geheel corrupt, zelfs je familieleden die daar wonen worden bedreigt. Nu is het tijd dat Nederland met een nieuwe en een redelijke plan komt. Er moet een nieuwe militaire legioen komen voor deze mensen: het zou ideaal kunnen zijn als deze mensen via een speciale legioen onder de Nederlandse leger gaan opereren. Bijvoorbeeld in Afghanistan of Irak kunnen deze Turken en Marokkanen goede diensten bewijzen.

Integratie van de moslims kan niet meer:
 a- groep is te groot, kern van hele verhaal zit in de aantallen. 
 b- In Nederland is er een kopie van de infrastructuur van herkomstlanden aanwezig. Moskeen, islamscholen, omroepen en schotels, eigen winkelcentrums en nu ook meer stadsdelen van de grootsteden bijna geheel Turks en Arabisch. Geboren kinderen zitten per direct in een gevaarlijke omgeving. Opvoeding van deze kinderen, van familie tot islamitische internaten is totaal anti- Nederlands: sterker nog, anti-westers dan de bv. in Turkije en Marokko. Men heeft deze Turkse en Arabische infrastructuur met de Nederlandse geld opgebouwd en doelstelling was dat de nieuwe generaties zich nog sterker kunnen verzetten tegen de Nederlandse "assimilatie". Aparte scholen, apart zwemmen, als ambtenaar hoofddoekjes dragen en meer van die ongein. Zo'n onschuldige kind bevind zich meteen in een Turks- Arabisch sprekende gebied, wijk of straat en bestookt dagelijks met de vijandelijke propaganda. Thuis wordt 99.9% eigen taal gesproken, TV, via de schotels, geheel verbonden met Turkije en Marokko, in de moskeen en andere instellingen is Nederlands verboden. De immigratiepolitiek van de Turkse en Marokkaanse regeringen berust er in de praktijk op de, zoveel mogelijk veel mensen via allerlei huwelijk tactieken binnen te sluizen en ontstane kolonie verder te versterken...Het optreden van Turkije laat zien dat Nederland door de islamitische landen als een soort kolonie wordt beschouwd, waarvan de voortschrijdende verovering niet alleen religieuze, maar ook politieke prioriteit heeft. De door de Turkse regering in het geval van een EU-toetreding geplande miljoenen immigratie van jonge Turken in het vergrijsde Nederland zal dit effect voltooien.
Zolang, in Nederland, een infrastructuur van Turkije en Marokko actief is, zou er nooit sprake kunnen zijn van een integratie, Infrastructuur (kolonie) wordt continue versterkt door de externe mogendheden. Er komt geen integratie maar de redding van Nederland wordt wel uitgesteld.
c- er is geen enkele ervaring of bewijs dat de moslims in een andere land zomaar geïntegreerd kunnen worden. Praktisch is altijd de tegengestelde bewezen, geen integratie maar desintegratie en verval. Als ze in een ander land langer blijven, bezetten ze die land. Herkomstlanden verbonden koloniën verbreden en afwachten op de complete verval van het gastland! Turkije wilt alleen om die redenen naar EU. Turken willen verder niks mee te maken met de Europese cultuur, normen en waarden; Turkse premier Erdogan propageert Turkse bevolkingsgroei en vecht tegelijkertijd voor een lidmaatschappij bij de EU!: [Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen panele katılmak için geldiği Uşak'ta halka hitap etti Genç nüfus ile ilgili olarak "Sizinle bir Başbakan olarak değil, dertli kardeşiniz olarak konuşuyorum. Biz genç nüfusumuzu aynen korumalıyız. Bir ekonomide aslolan insandır. Bunlar Türk milletinin kökünü kazımak istiyor. Yaptıkları aynen budur. Genç nüfusumuzun azalmaması için en az üç çocuk yapın." dedi. HURRIYET].
28 Miljoen Turken staan klaar om te vertrekken naar EU landen en hij wilt nu nog meer geboortes bij de Turkse vrouwen(volgens Turkse pers minimaal 3, massa verzameling van zoveel mogelijk Turken tegen de zwakke Europeanen..), verschrikkelijk!. Turken willen graag met nog meer lieden naar "oude" Europa. Libische Kadaffi steunt ook islamitische instroom en bouw van hele infrastructuur. Kadaffi dreigt zwakke EU politicus als ze bv. de bouw van moskeeminaretten stopzetten. Islamitische leiders die zich "anti- racist" noemen, hebben de moord op Van Gogh goedgepraat of zelfs terecht genoemd, want het westen te beschuldigen van gebrek aan respect en integriteit door satire aan de kaak te stellen is niets meer dan een afleidingsmanoeuvre. De Erdogan's, Kadaffi's islam heeft sinds Mohammed stand gehouden door tegenstanders en critici te bedreigen; de islam onderdrukt en vermoordt massaal mensen die proberen islamitische misstanden op de gespreksagenda te zetten, ook als zij dit op een nette manier doen.

Ten slotte: Het soort migranten dat momenteel Nederland binnen mag is (onbedoeld) geselecteerd op kansarmoede (met name:valse vluchtelingen en gedwongen familievorming- gezinshereniging/importbruiden) in plaats van op talent (een echt immigratiebeleid). Dat ligt aan het beleid, niet aan die migranten.

Er moet een nieuwe beleid komen om de jongeren te verplichten deel te nemen aan de Nederlandse militaire organisatie in plaats van dat hen verplicht kan stellen deel te nemen aan herkomstlanden militaire organisaties waarbij zij hun recht op principiële bezwaren schijnbaar verspeelt hebben. Juridisch valt dit niet uit te leggen met betrekking tot de rechten van de Nederlandse burgerschap.
Het moet afgelopen zijn van dat excuus die we vaak van de Marokkaanse en Turkse ouders horen: "Ja!, maar wij mogen ons kinderen niet slaan, anders komt de politie, wij kunnen niets doen, dus! Wij kunnen niet slaan", horen we vaak, maar dat is geen excuus. Deze Moslims die denken dat de opvoeding per definitie met een stok gaat (typisch mohammedaanse cultuur). De ontspoorde kinderen zijn vaak het slachtoffers van hun herkomstlanden mentaliteit, nooit aandacht, liever naar moskee of speciale islamitische trainingskampen - internaten.
Nu proberen ze op alle mogelijke manieren Nederlandse cultuur te demoderen. Zelfs onze kinderen worden nu, van jongs af aan al, geïndoctrineerd met politiek-pro islam beleid; moslims bemoeien zich niet met onze maatschappij. Ze zijn alleen in afwachting... Gezien het aantal schotels wordt er uitsluitend Turkse en Marokkaanse zenders gekeken. Ze kijken niet naar de Nederlandse TV, er zijn nu alleen Turkse of Arabische TV schotels. Moslimlanden TV schotels hebben Nederland grote ellende opgeleverd. Er moet een einde komen aan de golf van de Turkse en Arabische TV schotels.
We moeten met z'n allen toch integreren? Dit is zeker niet de manier. In welk land en tijd leven ze nou eigenlijk? Het moet toch niet gekker worden. Welke achterlijke beleid heeft dit veroorzaakt? Laat ze eerst gewoon trachten het Nederlandse nieuws en de actualiteiten rubrieken te volgen en stoppen met dit vijandelijke opvoeding.
Moskeebouw: Stop nu bouw van moskeeminaretten; De toren zijn niet alleen bedoeld om van daaraf moslims – en (nog) niet-moslims! – op te roepen tot het rituele gebed, ze symboliseren de val van Nederland. Moslims willen straks vijfmaal daags vanaf het krieken van de dageraad in de wijde omtrek van de moskee het islamitisch getuigenis te laten horen en op die manier alle niet- islamieten af te schrikken en uiteindelijk definitief verdrijven...Moslims die de belichaming van zo'n typische Islamitische overheersingdrang en strijdlust getuige zijn via moskeebouw oproep tot praktische bezetting van Nederland die onderschreven wordt door de vertegenwoordigers van de gehele Turkse en Arabische moslim organisaties. Turkse en Arabische dreigingen worden samengevoegd met deze verontrustende realiteit, als gewillige afleiding van de panislamitische dreiging die hun barbaarse regime al meer dan vier decennia vormt.

Inburgering: ondanks extra kosten zijn er geen verbeteringen waargenomen: huidige beleid tolereert Boerka, hoofddoek, moskee, islamscholen en hele Islamitische expansie. Er is geen concrete kritiek tegen de ongepaste gewoontes van de moslimmigranten. Jarenlang volgen ze kapitaal kostende cursussen, maar weten ze nog niet hoe Nederlandse vlag er uit ziet; eigen TV schotels,eigen vlag, eigen moskeen, eigen, verenigingen: alles is nu eigen en apart van de Nederlandse maatschappij...! Inburgeringbeleid biedt geen oplossingen voor het echte probleem: het cirkelproces van afwenden en afkeer die dat in gang gezet is door een grote groep, wordt aangestuurd door hun herkomstlanden machthebbers...De toenadering door het verlopen van de generaties heeft nu geen kans, omdat die nieuwe generaties ook door steeds sterker gewordende 5.colonne - Islamitische infrastructuur, vaste voet (moslims noemen- hicret) wordt gecontroleerd. De niet verwijdering kringproces en externe factoren kan leiden tot ernstige maatschappelijke problemen inclusief de mogelijkheid van een catastrofe.
Mensen die duizenden jaren in de woestijnen of op de bergen geïsoleerd geleefd hebben denken meteen dat ze gelijk hebben, omdat de Nederlandse regering zich met zijn eigen beleid aanpast aan hun cultuur. Aantrekkingskracht voor de foute gestoorde moslims is op deze manier niet afgenomen en ook hier geboren moslims zijn veel agressiever en gevaarlijker dan hun ouders. Er komen nog meer aparte Turkse en Marokkaanse organisaties en andere instellingen bij. In de grote steden van Nederland overleven zeer gevaarlijke Moslims gemeenschappen. Door kettingmigratie zijn hele dorpen naar Nederland overgebracht. Vader haalt broer, broer haalt neef, enzovoort tot alle mannen in Nederland zijn. Door gezinshereniging en huwelijksmigratie komen de vrouwen en kinderen erbij. Neef en nichtjes trouwen met elkaar en hun vreselijke geboorteproces dreigt alles homogenere te maken: er wordt alles hallal!!! Ze hebben nu meerderheid in allerlei stadsdelen met symbolische politie kantoren. Dit is begin van het bekende Kosovo toestand...Ze dreigen straks nog meer gebieden te zuiveren van de oorspronkelijke bewoners en een aaneengesloten grote gebied te creëren (zie Marcouch voorstel..)Er worden nog meer moskeen en islamscholen opgericht. Nog meer vrouwen dragen hoofddoeken of andere soort symbolen die andersdenkenden provoceren. Vreselijke toename van hoofddoekvrouwen [meerderheid hier geboren en door de herkomstlanden georganiseerde jonge vrouwen] die politieke islam [meeste Moslimvrouwen zien hoofddoek als een vlag, een belangrijke politieke symbool] willen implementeren. Het gaat dus niet om de taal of goddienst, het gaat puur om de politieke ideologie en aansturing vanuit buitenland: hun echte inburgering onder de huidige politieke omstandigheden is niet meer denkbaar (er zijn geen voorbeelden in de Europese geschiedenis). Continue apart organiseren om eigen waarden en normen af te dwingen die zij willen, opeisen van moslima zwemuurtjes, ook nog in burkini willen zwemmen, zoveel haat en dat allemaal na de kapitaal vernietigende inburgering cursussen. En als ze hun zin niet krijgen komen de allah, wallah, insallah, masallah zingende bendes van halal ons wel even vertellen hoe het precies zit. Maar tegen de uitwassen van hun eigen geloof kunnen ze ineens niks meer, dan vinden ze de weg naar rechter, demonstratie en media ineens niet meer. Is dit wat inburgeraars uiteindelijk geleerd hebben?. Demoniseren van de Westerse wereld en met name in Nederland is een grote bedreiging. De situatie waarin de Islam langzaam de macht overneemt zoals hier, is in Moslimlanden ondenkbaar. Niet Moslims krijgen daarvoor eenvoudig de kans niet. Waar ze meerderheid vormen, weigeren ze onmiddellijk deelname aan de bestaande levenswijze. Ze willen nu in veel staatsdelen, incl. op de scholen en gemeenten, dat de hele keuken halal wordt: "hier is alles hallal enz, ziet u nu overal.". Op deze manier dat Nederlandse culturele erfgoed definitief geschrapt wordt door deze inburgeringcursisten is onacceptabel. Huidige Inburgeringbeleid werkt alleen voor de Moslims die continue manipuleren en van tijd winnen. Waar het om gaat, is de moslimimmigranten los te maken van de huidige misstanden. Nieuwe integratiebeleid moet zorgen dat de Islamitische koloniën die hier ontstaan door het hanteren door moslimimmigranten van islamitische politieke ideologie en werkwijze, uiteindelijk moeten verdwijnen. Als de invasie lust moet verdwijnen, moet het hanteren door moslimimmigranten van islam- infrastructuren verdwijnen. Maar aangezien dat zelf niet kunnen, zal dat opgelegd moeten worden. Dat wil zeggen: men zal ostentatieve, eigen onderwijsinstellingen, politieke machtscentrum, moskeeën en andere islamsymbolen in de openbare ruimte ze ver mogelijk moeten terugdringen. Met als minimale iets dat wel degelijk mogelijk is: het verbieden van islamsymbolen in openbare gebouwen en instellingen, zoals scholen. Maar toch door de onmogelijkheid om dit doel te bereiken blijft als een onvermijdelijke mislukking. Met elk land waar ze grote groep vormen, ging het bergafwaarts. Hoe meer in de aantallen, hoe meer onrust, materiële en culturele armoede, conflicten tussen bevolkingsgroepen: Als wij hier heel de hele onderste laag van de bevolking van Marokko en Turkije moeten huisvesten, -terwijl dat soort landen niet willen meewerken aan verdere ontwikkeling van deze groep- gaat Nederland zeer zware tijden tegemoet en dat is voor meer dan 90 % van de Nederlanders onacceptabel. Bovendien kunnen wij niet alle laaggeschoolden en ongeschoolden en analfabeten uit Turkije en Marokko gaan opvangen. Er zitten er hier al genoeg. De overheid moet afstand nemen van het huidige beleid; er moet erkent worden dat er een aanzienlijk grote groep bestaat die absoluut niet wilt samenleven met de Nederlanders, en dat ook niet kan. Dat heeft grote gevolgen voor het beleid inzake integratie, inburgering, en sociale cohesie.

Er moet een nieuwe beleid komen om te zorgen dat men nu een keuze kan maken tussen remigratie en Nederlandse burgerschap,.. "de geliefde neef en nichtjes" aan elkaar te koppelen in Marokko of Turkije, om ze daar te laten blijven.
Het is toch van de zotte dat ons volk systematisch wordt verdrongen door import van deze Moslims die al onderweg tegen Nederlandse cultuur zijn. Stop de massa-immigratie en gezinshereniging! Een gezin kun je ook vormen in Marokko of Turkije. Dit is gewoon een oorlog tegen ons, zonder wapens, maar veel effectiever en veel erger. Nederland gaat kapot als men op deze weg blijft doorgaan!

Met vriendelijke groeten,
Rudy Pontian
Melissa Silver

Geen opmerkingen:

Een reactie posten