donderdag 28 oktober 2010

Islamitische dreiging met geweld regeert Koerdistan

Arbel, Irak: Een extremistische islamitische geleerde dreigt Koerden dat ze niet langer worden getolereerd in de Arabische en islamitische wereld, beschuldigt hen van "ongelovigen die stimuleren vijandigheid tegen de Islam en haar volgelingen."
"There is no life for you to live here with and among us. You should not expect anything from Muslims but war and hostility," said Abu Basir Al-Tartusi, who has been described as "primary Salafi opinion-makers guiding the jihadi movement" "Er is geen leven voor jou om hier te leven met en onder ons. Je moet niet alles verwachten van moslims, maar de oorlog en vijandigheid", zei Abu Al-Basir Tartusi, die is beschreven als "primaire salafi opiniemakers het begeleiden van de jihadistische beweging "
Al-Tartusi's letter comes at a time when the US has reduced the size of its troops into almost 50,000 and is preparing for a full withdrawal scheduled to happen by the end of 2011. Al-Tartusi de brief komt op een moment dat de VS verlaagde de omvang van haar troepen in bijna 50.000 en is de voorbereiding voor een volledige terugtrekking gepland te gebeuren tegen het einde van 2011.
The Kurds, who have always seen the Americans and West as their friends and allies, have been subjected to genocide and ethnic cleansing by the Arab, Turkish and Persian regimes of the Middle East. De Koerden, die altijd hebben de Amerikanen en West gezien als hun vrienden en bondgenoten, zijn onderworpen aan genocide en etnische zuiveringen door de Arabische, Turkse en Perzische regimes van het Midden-Oosten.
Al-Tartusi, whose real name Abd-al Mun'em Mustafa Halima Abu Basir, is originally from Syria. Al-Tartusi, wiens echte naam Abd-al Mun'em Mustafa Abu Basir Halima, komt oorspronkelijk uit Syrië. His wife is a Palestinian. Zijn vrouw is een Palestijn. He now lives in London. Hij woont nu in Londen.
"You have fought against Arabs and other nationals. For the ascendency of your ignorant cause of nationalism, you have fought against Islam and its followers," said Al-Tartusi, in a recent open letter in reference to the Kurds of Iraq and Syria. "Jullie hebben gevochten tegen de Arabieren en andere onderdanen. Voor de overhand van uw onwetende oorzaak van nationalisme, je hebt gevochten tegen de islam en zijn volgelingen", zei Al-Tartusi, in een recente open brief in een verwijzing naar de Koerden van Irak en Syrië.
"You have become allies with crusades and relied on them against Islam and the Muslims," said Al-Tartusi adding that the Kurds had helped the US and Western powers to occupy Iraq. "Je hebt bondgenoten met kruistochten worden en zich op hen tegen de islam en de moslims", zei Al-Tartusi toe te voegen dat de Koerden had geholpen de VS en West bevoegdheden om Irak te bezetten.
Dr. Arafat Karim, an Iraqi expert in Islamism, said that Tartusi "is a person psychologically extremist. He has no knowledge about the religion and Kurds." Dr Arafat Karim, een Iraakse expert in het islamisme, zei dat Tartusi "is een persoon psychologisch extremist. Hij heeft geen kennis over de religie en de Koerden."
"There are a number of extremist Muslims here in Kurdistan who misinform Tartusi about the situation of the Kurdistan Region," said Karim. "Er zijn een aantal extremistische moslims hier in Koerdistan, die Tartusi verkeerd geïnformeerd over de situatie van de Koerdische regio", aldus Karim.
"He issues bad fatwas [verdicts] attacking Kurds based on disinformation. This man has no knowledge about the history of the Kurds." "Hij geeft slechte fatwa's [uitspraken] Koerden aanvallen op basis van desinformatie. Deze man heeft geen kennis over de geschiedenis van de Koerden."
Tartusi has considered Saddam Hussein a Muslim and prayed for him to be in the heaven. Tartusi heeft overwogen Saddam Hoessein een moslim en voor hem gebeden worden in de hemel.
"Without Islam, you will never enjoy your life," said Al-Tartusi. "Zonder de islam, zul je nooit je leven te genieten", zei Al-Tartusi. hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat we vandaag geconfronteerd worden met imams die opgeleid zijn op kosten van Saudi-Arabië om hier te verkondigen dat hun gelovigen bij ons gediscrimineerd worden. Terwijl zij het normaal vinden dat niet slechts op het verspreiden van een Bijbel in het ‘land van de twee moskeeën’ de doodstraf staat, maar bovendien dat de Aziatische gastarbeiders er behandeld worden als minder dan slaven. Want slaven verzorg je nog als ze ziek worden, terwijl in de golfstaten de “sponsors” hun “uitzendwerkers” gewoon op het vliegtuig zetten als ze last van hen hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten